Մայիսի 24․ ինչ իրադարձություններ են կատարվել պատմության այս օրը Ալիևի ընտանիքին պատկանող պարբերականը մտահոգ է Իրանի հետ ՀՀ դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմամբ․ Վարուժան Գեղամյան Մայիսի 24-ի աստղագուշակ Հանրակրթական դպրոցներում «Վերջին զանգ»-ն է Ի՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին Տաշիրի մանկապարտեզում հայտնաբերվել է աղվես՝ մի քանի ձագերով. 10 աշխատակից ու 51 երեխա տարհանվել է (Տեսանյութ) Խարկով. Վաղ առավոտից ինտենսիվ հարձակումը Վոլչանսկ քաղաքի վրա վերսկսվել է Մեր օրերի աբսուրդը․ ներկայացնում են ինչ-որ քարտեզ, որով որոշում են ՀՀ «ինքնիշխան» աշխարհագրությունը Չինաստանը, իսկապես, շրջապատել է Թայվանը (Տեսանյութ) Պուտինը հայտնել է, թե ինչ է քննարկելու Լուկաշենկոյի հետ (Տեսանյութ)

Ռուսական բանակը մտավ արմատական փոփոխությունների փուլ

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նում ծա­վալ­վող ներ­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ֆո­նին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=283468&l=am)` շա­րու­նա­կում են նաեւ բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր զար­գա­ցում­նե­րը Ռու­սաս­տա­նում: Ու այդ զար­գա­ցում­նե­րը, ու­զում ենք, թե՝ ոչ, ոչ հե­ռու ա­պա­գա­յում նաեւ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի եւ ու­ղիղ մեզ վրա են ի­րենց ազ­դե­ցութ­յու­նը թող­նե­լու:

Այն, որ ներ­կա փու­լում ռու­սա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում ըն­թա­ցող փո­փո­խութ­յուն­ներն ա­ռա­ջին հեր­թին պաշտ­պա­նա­կան հա­մա­կար­գի եւ բա­նա­կի մա­սով են, սպա­սե­լի էր, եւ ակն­հայտ դար­ձավ Շոյ­գո­ւին ՌԴ ՊՆ-ից հե­ռաց­նե­լով: Նոր նա­խա­րա­րով՝ Բե­լաու­սո­վով Ա­րեւ­մուտ­քում չա­փա­զանց հե­տաքրքր­ված են, ընդ ո­րում, հենց նրան նշա­նա­կե­լը հասց­րել է ան­գամ ա­մե­նաա­ռա­ջա­տար լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում տա­րաբ­նույթ մեկ­նա­բա­նութ­յուն­ներ ա­ռաջ բե­րել: Մաս­նա­վո­րա­պես բրի­տա­նա­ցի­նե­րը, ի դեմս Financial Times-ի, ակն­հայտ հու­սա­հա­տութ­յան նո­պա­յի մեջ են՝ նկա­րագ­րե­լով նման պատ­կեր. «Բե­լոու­սո­վը չու­նի սե­փա­կան ու­ժա­յին բա­զա, չի ծա­ռա­յել բա­նա­կում եւ հա­վա­տա­րիմ է Պու­տի­նին։ Նա բա­ցար­ձա­կա­պես կո­ռում­պաց­ված չէ։ Եվ դա շատ է տար­բեր­վե­լու նրա­նից, ինչ հի­մա ու­նենք Պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յու­նում։ Շոյ­գուն եւ նրա շրջա­պա­տի բո­լոր մար­դիկ իս­կա­կան կո­մեր­ցիոն տղա­ներ էին։ Բե­լոու­սո­վը չի հա­վակ­նի բա­նա­կը գլխա­վո­րել որ­պես գե­նե­րալ։ Նա աշ­խա­տա­սեր է: Նա տեխ­նոկ­րատ է: Նա շատ ազ­նիվ է, եւ Պու­տի­նը նրան շատ լավ է ճա­նա­չում։ Բե­լոու­սո­վը տնտե­սութ­յան մեջ արդ­յու­նա­բե­րութ­յան դե­րի ակ­նա­ռու կողմ­նա­կիցն է, ուս­տի նա միան­գա­մայն կողմ է տնտե­սութ­յուն պաշտ­պա­նա­կան հատ­վա­ծով փող մղե­լուն»:

Այ­սինքն, բրի­տա­նա­կան հու­սա­հա­տութ­յու­նը հաս­կա­նա­լի է. ե­թե նշա­նա­կել են «բա­ցար­ձա­կա­պես չկո­ռում­պաց­ված», «ազ­նիվ» մե­կին, ով էա­պես տար­բեր­վում է «Շոյ­գո­ւի եւ նրա շրջա­պա­տի իս­կա­կան կո­մեր­ցիոն տղա­նե­րից», հի­մա ինչ­պե՞ս են ար­տա­քին տա­րաբ­նույթ կա­շառք­նե­րով վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ պա­հե­լու ռու­սա­կան բա­նա­կը: Ա­ռա­վել եւս, որ սրա­նից զատ, նոր նա­խա­րա­րը նաեւ ի­րեն ա­մե­նա­գետ գե­նե­րա­լի տեղ չդնող է, այն է՝ մար­տա­կան իս­կա­կան գե­նե­րալ­նե­րին տեղ տվող: Վեր­ջա­պես, արդ­յու­նա­բե­րութ­յան եւ ի­նո­վա­ցիա­նե­րի դե­րը հաս­կա­ցող է, եւ դա կծա­ռա­յեց­նի բա­նա­կի եւ ռազ­մաարդ­յու­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րի շա­հե­րին: Ու պա­տա­հա­կան չէ, որ բրի­տա­նա­կան այս հու­սա­հատ տո­նը հիս­տե­րիկ ե­րան­գե­րով կրկնեց Պետ­դե­պար­տա­մեն­տը, թե՝ «Այս­պի­սով, Կ­րեմ­լի ղե­կա­վա­րը ցան­կա­նում է իր եր­կի­րը նա­խա­պատ­րաս­տել տնտե­սա­կան պա­տե­րազ­մին եւ փոր­ձում է ա­վե­լի լավ օգ­տա­գոր­ծել պաշտ­պա­նա­կան բյու­ջեն»: Այ­սինքն, ե­թե ան­գամ Շոյ­գո­ւի եւ նրա «կո­մեր­ցիոն շրջա­պա­տի» պա­րա­գա­յում Ա­րեւ­մուտքն ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մում լրջա­գույն խնդիր­ներ ու­ներ ռու­սա­կան բա­նա­կի հետ, ա­պա հի­մա ինչ է լի­նե­լու, երբ ռու­սա­կան «պաշտ­պա­նա­կան բյու­ջեն» անց­նի «բա­ցար­ձա­կա­պես չկո­ռում­պաց­ված», «ազ­նիվ» եւ ի­րեն ա­մե­նե­ւին էլ Սու­վո­րո­վի եւ Ժու­կո­վի տեղ չդնող, այլ՝ ի­րա­կան մար­տա­կան զին­վո­րա­կան­նե­րին ճա­նա­պարհ տալու պատ­րաստ նոր նա­խա­րա­րին: Ով, ի դեպ, պարզ­վում է, որ լի­նե­լով բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա, եր­բեմն գյու­ղա­կան ե­կե­ղե­ցիում սպա­սար­կում է ժա­մեր­գութ­յուն­նե­րը: Այ­սինքն, հե­ռու է ժա­մա­նա­կա­կից այ­լա­սեր­վա­ծութ­յուն­նե­րից, ու նաեւ այդ կող­մից հնա­րա­վոր չէ նրան պետք ե­ղած դեպ­քում «սեղ­մել»:

Իսկ ա­հա «Շոյ­գո­ւի շրջա­պա­տի իս­կա­կան կո­մեր­ցիոն տղա­նե­րը» շտա­պում են լքել Պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յու­նը: Ա­զատ­ման զե­կու­ցագ­րեր են գրել մի շարք ա­ռանց­քա­յին փոխ­նա­խա­րար­ներ: Ո­րոշ­նե­րը մինչ այս կա­լա­նա­վո­րել էին, եւս մե­կին՝ գե­նե­րալ Յու­րի Կուզ­նե­ցո­վին, նա­խօ­րեին կա­լա­նա­վո­րե­ցին: Ի դեպ, նա զբա­ղեցրել է ՊՆ պե­տա­կան ​​գաղտ­նի­քի պաշտ­պա­նութ­յան ծա­ռա­յութ­յան պե­տի պաշ­տո­նը, եւ քիչ չեն խո­սակ­ցութ­յու­նն­երը, որ պե­տա­կան գաղտ­նիք­նե­րը պաշտ­պա­նե­լու փո­խա­րեն, դրանք վա­ճա­ռել է թշնա­մուն: Այ­սինքն, հե­ռա­նում են ՌԴ ՊՆ-ի այն չի­նով­նիկ­նե­րը, ո­րոնց հետ կապ­ված դեռ մինչ սպան­վելն էր «Վագ­նե­րի» ղե­կա­վար Եվ­գե­նի Պ­րի­գո­ժի­նը հրա­պա­րա­կավ բո­ղո­քում, թե, ըստ էութ­յան, ի­րենց բուն գո­յութ­յամբ օգ­նում են ոչ թե սե­փա­կան, այլ՝ հա­կա­ռա­կոր­դի բա­նա­կին: Ընդ ո­րում, թե­րեւս նաեւ պա­տա­հա­կան չէր, որ այս փո­փո­խութ­յուն­նե­րի ֆո­նին, Ռու­սաս­տան վե­րա­դար­ձավ Պ­րի­գո­ժի­նի ժա­մա­նակ­նե­րում ՀՌՕ գո­տում ռու­սա­կան ու­ժե­րի հրա­մա­նա­տար գե­նե­րալ Սու­րով­կի­նը:

Եվ ա­հա, այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ ռու­սա­կան բա­նա­կը մտնում է խոր­քա­յին վե­րա­կա­ռուց­ման փուլ: Ընդ ո­րում, նույն բրի­տա­նա­կան Financial Times-ի գնա­հատ­մամբ՝ դա եր­կա­րա­ժամ­կետ նա­խա­գիծ է՝ ամ­բողջ պաշտ­պա­նա­կան-արդ­յու­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րի վե­րա­նո­րոգ­ման-վե­րա­կա­ռուց­ման հա­մար: Գու­մա­րած այն ահ­ռե­լի փոր­ձը, ո­րը ռու­սա­կան բա­նա­կը ձեռք է բե­րել եւ բե­րում ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մում: Ընդ ո­րում` նկա­տենք, որ է­ֆեկտն ար­դեն այս պա­հին է նկատ­վում, թե­կու­զեւ նրա­նով, որ հե­ռա­նում են ար­գե­լակ դար­ձած «կո­մեր­ցիոն տղա­նե­րը», ո­րոնց մեջ, ի դեպ, դա­վա­ճան­նե­րի պա­կաս եւս, կար­ծես թե, չկա:

Իսկ ե­թե ռու­սա­կան բա­նա­կին հա­ջող­վի ամ­բող­ջո­վին վե­րա­կանգ­նել իր եր­բեմ­նի կշիռն ու հե­ղի­նա­կութ­յու­նը, դա միան­շա­նակ էա­պես ազ­դե­լու է ողջ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան մթնո­լոր­տի վրա: Ու շատ ա­րագ նաեւ կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նում:Մայիսի 24․ ինչ իրադարձություններ են կատարվել պատմության այս օրըԱլիևի ընտանիքին պատկանող պարբերականը մտահոգ է Իրանի հետ ՀՀ դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմամբ․ Վարուժան ԳեղամյանՄայիսի 24-ի աստղագուշակՀանրակրթական դպրոցներում «Վերջին զանգ»-ն էԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՏաշիրի մանկապարտեզում հայտնաբերվել է աղվես՝ մի քանի ձագերով. 10 աշխատակից ու 51 երեխա տարհանվել է (Տեսանյութ)Խարկով. Վաղ առավոտից ինտենսիվ հարձակումը Վոլչանսկ քաղաքի վրա վերսկսվել էՄեր օրերի աբսուրդը․ ներկայացնում են ինչ-որ քարտեզ, որով որոշում են ՀՀ «ինքնիշխան» աշխարհագրությունըՉինաստանը, իսկապես, շրջապատել է Թայվանը (Տեսանյութ)Պուտինը հայտնել է, թե ինչ է քննարկելու Լուկաշենկոյի հետ (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Աղավնոյի պատմությունը կրկնվում էԿադիրովի երազանքը Զելենսկու հետ կապված (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Սահմանը դեռ չի բացվել, բայց պատրաստ են բեռներ ընդունել«Ժողովուրդ». Դավիթ Տոնոյանի գործով հրթիռները, պարզվում է, պիտանի են եղել․ հետաքրքիր զարգացումներ ենԳերմանիայում բացահայտել են, թե այս անգամ որ քաղաքը կկորցնի ՈւկրաինանԽոշոր հրդեհ՝ Երևանում․ բնակիչներին տարհանել են․ տեղում աշխատել է շտապօգնությունըԱՄՆ Կոնգրեսը պատժամիջոցներ է պատրաստում Վրաստանի դեմ«Ժողովուրդ». Սրբազանին առաջարկել են ժամանակավոր կառավարության վարչապետի իր թեկնածությունը հաստատող փաստաթուղթ ստորագրել«Հրապարակ». Սրբազանը պարտիզանություն է անում«Ժողովուրդ». Պատկերացում չունեն, օրենսդրական փաթեթը ԱԺ չի ներկայացվել, սակայն Ավանեսյանը ժամկետներ էր խոստացելՀայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում․ ԱԱԾSeni Seviorum. ՖՈՏՈ․ Թուրքի հետ ամուսնացած Մարիամ Մելիքյանը ծննդյան տարեդարձի առթիվ ստանում է թշնամու ազգից ծաղիկներ և թուրքերենով շնորհակալություն հայտնումԵթե մի 15-20 տարի պայքարեն, կարծում եմ, որ կհաջողեն. Հովիկ Աղազարյանը շարժման մասին Իլոն Մասկը կանխատեսում է արել ապագա պատերազմների մասին«Հրապարակ»․ ՔՊ-ում ոգեւորված են ԱՄՆ պաշտոնյայի այցիցԸնտանիքս հանելու եմ, տունը վառեմ. հորս ու մորս քրտինքը թուրքը չի վայելելու. կիրանցին՝ ոստիկանապետին (տեսանյութ)Ջարդերը չեն կարող դադարեցվել. Էրդողանը զգուշացրել էԿԿՀ-ն ՆԳՆ փոխնախարարի ամուսնուն թույլատրել է փոփոխություն կատարել հայտարարագրում․ Արշակ Վարդապետյանի փոխարեն որեւէ ընդդիմադրի նկատմամբ դժվար թե խուսափեին վարույթ հարուցել. «Ժողովուրդ»Քիչ առաջ բնակարանում ձերբակալվել է Ասկերանի քաղաքապետըԻրանում հրապարակվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման մասին առաջին նախնական զեկույցըՎրաստանում համախմբվել են ԵՄ-ի դեմ՝ վարչապետին սպանելու սպառնալիքից հետոԴամբարանի մոտ, որտեղ թաղված է Ռաիսին, միլիոնավոր իրանցիները վանկարկել են` «մահ Ամերիկային» (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Որտե՞ղ է վերջակետը զիջումների մասով. Արսեն ԼեւոնյանՄարդիկ, երբ Ձեր կողքը տեսնում են մարդկանց, ում չեն սիրում, վստահություն չի ներնչում․ Արսեն Լեւոնյանը՝ Բագրատ սրբազանինԳոռալով երկիր չեն փրկում. Տիգրան ՍուչյանՄԻՊ-ը պարզաբանումներ է պահանջել. «Զվարթնոց»-ի աշխատակիցները բռնություն են կիրառելԼուկաս Սելարայանը` գոլի հեղինակ (տեսանյութ)Եվրոպական չորս ակումբ հետաքրքրված է Նաիր Տիկնիզյանի ծառայություններով ՀՀ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում և վարչապետը վերստին սկսել են թիրախավորել Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին. Մայր ԱթոռՌուսական 20-րդ համազորային բանակի հրամանատարը հեռացվել էWolrd Challange Cup. Դավթյանը, Ավետիսյանն ու Թովմասյանը դուրս են եկել եզրափակիչՀՐԱՏԱՊ. Կիրանցին այրում է գույքըՌԴ ՊՆ-ում աղմկոտ ձերբակալություններ կանՌայիսիի մարմինը տեղափոխվել է նրա հայրնեի Մաշհադ քաղաք, որտեղ նրան հուղարկավորել են Իմամ Ռեզայի դամբարանումԱհավnր է, ես կգժվեի. ինչ է պատահել Լուսինե Թովմասյանին. բացառիկ կադրերԿալանավորվել է ռուսական հերթական բարձրաստիճան գեներալը՝ ԳՇ պետի տեղակալըՉինաստանը հարձակում կսկսի Թայվանի վրա հունիսի սկզբին. Global PressՀայաստանն էլ կարող է բայրաքթար ստեղծել, եթե ճիշտ աշխատի, շատ հարցեր կարճ ժամանակի հարց ենԴարչինն իջեցնում է ճարպակալում եւ նախադիաբետ ունեցող պացիենտների գլյուկոզայի մակարդակը. հետազոտություն
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода