Ալիևի ընտանիքին պատկանող պարբերականը մտահոգ է Իրանի հետ ՀՀ դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմամբ․ Վարուժան Գեղամյան Մայիսի 24-ի աստղագուշակ Հանրակրթական դպրոցներում «Վերջին զանգ»-ն է Ի՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին Տաշիրի մանկապարտեզում հայտնաբերվել է աղվես՝ մի քանի ձագերով. 10 աշխատակից ու 51 երեխա տարհանվել է (Տեսանյութ) Խարկով. Վաղ առավոտից ինտենսիվ հարձակումը Վոլչանսկ քաղաքի վրա վերսկսվել է Մեր օրերի աբսուրդը․ ներկայացնում են ինչ-որ քարտեզ, որով որոշում են ՀՀ «ինքնիշխան» աշխարհագրությունը Չինաստանը, իսկապես, շրջապատել է Թայվանը (Տեսանյութ) Պուտինը հայտնել է, թե ինչ է քննարկելու Լուկաշենկոյի հետ (Տեսանյութ) «Հրապարակ». Աղավնոյի պատմությունը կրկնվում է

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­­Նի­կոլ Փա­շին­յանն իր ա­սու­լի­սի ժա­մա­նակ սուտ հա­նեց Պաշտ­պա­նութ­յան եւ անվ­տան­գութ­յան հար­ցե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղով նա­խա­գահ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ, ով հայ­տա­րա­րել էր, թե` Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը նպա­տակ ու­նի ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ կապ­ված ի­րա­կան հիմ­քեր կա­ռու­ցել` ա­ռար­կա­յա­կան դարձ­նել ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թարկ­ված ան­ձանց ամ­բողջ ցան­կը: Հար­ցին, թե իս­կա­պես կա՞ նման նա­խա­ձեռ­նութ­յուն, այդ գոր­ծըն­թա­ցի վերջ­նան­պա­տա­կը ո՞րն է, իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը Թուր­քիա­յի պատ­վե­րո՞վ են այս քայ­լին գնում, Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը պա­տաս­խա­նեց․«­­Մեր կա­ռա­վա­րութ­յան օ­րա­կար­գում, իմ օ­րա­կար­գում ուղ­ղա­կի եր­բեք նման հարց չի ե­ղել»։ Հա­մա­րենք, թե այդ­պես է, բայց այդ դեպ­քում` ին­չո՞ւ էր Անդ­րա­նիկ Քո­չար­յա­նը ո­րո­շել ա­պա­տե­ղե­կատ­վութ­յուն տա­րա­ծե­լով` թի­րախ դարձ­նել իր իսկ շե­ֆին: Կամ` լավ, Անդ­րա­նիկ-­­Նի­կոլ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, թե ինչ բնույթ ու­նեն, «մուրն ի­րենց գլու­խը», բայց ինչ­պե՞ս կա­րե­լի է մի մար­դու վստա­հել 2020 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին սան­ձա­զերծ­ված ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի հան­գա­մանք­նե­րի ու­սում­նա­սիր­ման նպա­տա­կով քննիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հութ­յու­նը, ե­թե նա կա­րող է այն­պի­սի նուրբ հար­ցում, ինչ­պի­սին Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան զո­հերն են, այն­պի­սի սուտ տա­րա­ծել, ո­րը մի ա­միս է` քննարկ­վում է լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում:

Ի դեպ, մինչ տե­ւա­կան ժա­մա­նակ է բո­լոր կող­մե­րից հոր­դո­րում են խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մութ­յա­նը ման­դատ­նե­րը վայր դնել, ան­գամ ԱԺ նա­խա­գահ Ա­լեն Սի­մոն­յանն էլ է ա­սում, թե` ման­դատ­նե­րը վայր դրեք, ԱԺ «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցութ­յան պատ­գա­մա­վոր ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆՆ ու­շագ­րավ պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յուն է գտել` չդնե­լու հա­մար: Նա ա­սում է. «Շատ լավ, բայց պայ­մա­նը, պայ­ման պետք է լի­նի՝ Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը չպետք է մնա որ­պես վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար եւ օգ­տա­գոր­ծի բո­լոր վար­չա­կան ռե­սուրս­նե­րը ընտ­րութ­յուն­նե­րում ձայ­ներ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար: Ա­սում են՝ եր­կու ան­գամ Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը հրա­ժա­րա­կան է տվել, էհ, լավ, հրա­ժա­րա­կան է տվել, բայց մնա­ցել է վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար նույն լծակ­նե­րով, ի՞նչ տար­բե­րութ­յուն հրա­ժա­րա­կան է տվել, թե՞ չի տվել: Այ­սինքն` էդ մար­դը իր թի­մա­կից­նե­րի շրջա­նում մի հո­գի վստա­հե­լի մարդ չու­նի՞, որ մի քա­նի օ­րով ա­սի՝ առ կնի­քը ու գնա կա­ռա­վա­րի»: Ըն­կեր Ար­թուր, այդ­քա­նը բո­լորն էլ գի­տեն, դուք էն ա­սեք` վեր­ջի­վեր­ջո, ման­դա­տը մի օր դնե­լո՞ւ եք:

Իսկ դե­պի Ե­րե­ւան շարժ­վող եր­թում դեռ «ա­ռուն չթռած»` ար­դեն վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծու են փնտրում: ՀՀ Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի նախ­կին պաշտ­պան ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԱՆԸ, միա­նա­լով եր­թին, չպա­տաս­խա­նեց հար­ցին, թե` կստանձ­նի՞ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը, քա­նի որ հա­վա­նա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րի շար­քում իր ա­նունն էլ է շրջա­նառ­վում: Նա մաս­նա­վո­րա­պես նշեց, թե հի­մա ե­կել է շարժ­մանն ա­ջակ­ցե­լու եւ այդ հար­ցին չի պա­տաս­խա­նի: Էլ ինտ­րիգ պա­հե­լու ի­մաս­տը ո՞րն է, ե­թե ե­կել էր զուտ Բագ­րատ սրբա­զա­նին ա­ջակ­ցե­լու:

­­Մինչ­դեռ այս ողջ ըն­թաց­քում «Հա­մա­հայ­կա­կան ճա­կատ» կու­սակ­ցութ­յան հիմ­նա­դիր, Պաշտ­պա­նութ­յան նախ­կին նա­խա­րար գե­նե­րալ-մա­յոր ԱՐՇԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԸ Հա­յոց ազ­գա­յին ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան տրի­բու­նալ ստեղ­ծե­լու մա­սին է է­լի խո­սում. «Տ­րի­բու­նա­լի ստեղ­ծումն ար­դեն մո­տե­ցել է ա­վար­տին, մնա­ցել է միայն իր դա­տա­պաշտ­պա­նի հար­ցը լու­ծենք։ Ա­մե­նա­բարդն այդ հարցն է, գտնել դա­տա­պաշտ­պան, ով կպաշտ­պա­նի Նի­կոլ Փա­շին­յա­նի շա­հե­րը»։ Հատ­կան­շա­կան է, որ ար­դեն մի ա­միս է Ա. Կա­րա­պետ­յանն այս մա­սին է խո­սում, ստեղ­ծում ու ստեղ­ծում է տրի­բու­նալ, բայց այդ­պես էլ չի ստեղ­ծում:Ալիևի ընտանիքին պատկանող պարբերականը մտահոգ է Իրանի հետ ՀՀ դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմամբ․ Վարուժան ԳեղամյանՄայիսի 24-ի աստղագուշակՀանրակրթական դպրոցներում «Վերջին զանգ»-ն էԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՏաշիրի մանկապարտեզում հայտնաբերվել է աղվես՝ մի քանի ձագերով. 10 աշխատակից ու 51 երեխա տարհանվել է (Տեսանյութ)Խարկով. Վաղ առավոտից ինտենսիվ հարձակումը Վոլչանսկ քաղաքի վրա վերսկսվել էՄեր օրերի աբսուրդը․ ներկայացնում են ինչ-որ քարտեզ, որով որոշում են ՀՀ «ինքնիշխան» աշխարհագրությունըՉինաստանը, իսկապես, շրջապատել է Թայվանը (Տեսանյութ)Պուտինը հայտնել է, թե ինչ է քննարկելու Լուկաշենկոյի հետ (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Աղավնոյի պատմությունը կրկնվում էԿադիրովի երազանքը Զելենսկու հետ կապված (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Սահմանը դեռ չի բացվել, բայց պատրաստ են բեռներ ընդունել«Ժողովուրդ». Դավիթ Տոնոյանի գործով հրթիռները, պարզվում է, պիտանի են եղել․ հետաքրքիր զարգացումներ ենԳերմանիայում բացահայտել են, թե այս անգամ որ քաղաքը կկորցնի ՈւկրաինանԽոշոր հրդեհ՝ Երևանում․ բնակիչներին տարհանել են․ տեղում աշխատել է շտապօգնությունըԱՄՆ Կոնգրեսը պատժամիջոցներ է պատրաստում Վրաստանի դեմ«Ժողովուրդ». Սրբազանին առաջարկել են ժամանակավոր կառավարության վարչապետի իր թեկնածությունը հաստատող փաստաթուղթ ստորագրել«Հրապարակ». Սրբազանը պարտիզանություն է անում«Ժողովուրդ». Պատկերացում չունեն, օրենսդրական փաթեթը ԱԺ չի ներկայացվել, սակայն Ավանեսյանը ժամկետներ էր խոստացելՀայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում․ ԱԱԾSeni Seviorum. ՖՈՏՈ․ Թուրքի հետ ամուսնացած Մարիամ Մելիքյանը ծննդյան տարեդարձի առթիվ ստանում է թշնամու ազգից ծաղիկներ և թուրքերենով շնորհակալություն հայտնումԵթե մի 15-20 տարի պայքարեն, կարծում եմ, որ կհաջողեն. Հովիկ Աղազարյանը շարժման մասին Իլոն Մասկը կանխատեսում է արել ապագա պատերազմների մասին«Հրապարակ»․ ՔՊ-ում ոգեւորված են ԱՄՆ պաշտոնյայի այցիցԸնտանիքս հանելու եմ, տունը վառեմ. հորս ու մորս քրտինքը թուրքը չի վայելելու. կիրանցին՝ ոստիկանապետին (տեսանյութ)Ջարդերը չեն կարող դադարեցվել. Էրդողանը զգուշացրել էԿԿՀ-ն ՆԳՆ փոխնախարարի ամուսնուն թույլատրել է փոփոխություն կատարել հայտարարագրում․ Արշակ Վարդապետյանի փոխարեն որեւէ ընդդիմադրի նկատմամբ դժվար թե խուսափեին վարույթ հարուցել. «Ժողովուրդ»Քիչ առաջ բնակարանում ձերբակալվել է Ասկերանի քաղաքապետըԻրանում հրապարակվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման մասին առաջին նախնական զեկույցըՎրաստանում համախմբվել են ԵՄ-ի դեմ՝ վարչապետին սպանելու սպառնալիքից հետոԴամբարանի մոտ, որտեղ թաղված է Ռաիսին, միլիոնավոր իրանցիները վանկարկել են` «մահ Ամերիկային» (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Որտե՞ղ է վերջակետը զիջումների մասով. Արսեն ԼեւոնյանՄարդիկ, երբ Ձեր կողքը տեսնում են մարդկանց, ում չեն սիրում, վստահություն չի ներնչում․ Արսեն Լեւոնյանը՝ Բագրատ սրբազանինԳոռալով երկիր չեն փրկում. Տիգրան ՍուչյանՄԻՊ-ը պարզաբանումներ է պահանջել. «Զվարթնոց»-ի աշխատակիցները բռնություն են կիրառելԼուկաս Սելարայանը` գոլի հեղինակ (տեսանյութ)Եվրոպական չորս ակումբ հետաքրքրված է Նաիր Տիկնիզյանի ծառայություններով ՀՀ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում և վարչապետը վերստին սկսել են թիրախավորել Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին. Մայր ԱթոռՌուսական 20-րդ համազորային բանակի հրամանատարը հեռացվել էWolrd Challange Cup. Դավթյանը, Ավետիսյանն ու Թովմասյանը դուրս են եկել եզրափակիչՀՐԱՏԱՊ. Կիրանցին այրում է գույքըՌԴ ՊՆ-ում աղմկոտ ձերբակալություններ կանՌայիսիի մարմինը տեղափոխվել է նրա հայրնեի Մաշհադ քաղաք, որտեղ նրան հուղարկավորել են Իմամ Ռեզայի դամբարանումԱհավnր է, ես կգժվեի. ինչ է պատահել Լուսինե Թովմասյանին. բացառիկ կադրերԿալանավորվել է ռուսական հերթական բարձրաստիճան գեներալը՝ ԳՇ պետի տեղակալըՉինաստանը հարձակում կսկսի Թայվանի վրա հունիսի սկզբին. Global PressՀայաստանն էլ կարող է բայրաքթար ստեղծել, եթե ճիշտ աշխատի, շատ հարցեր կարճ ժամանակի հարց ենԴարչինն իջեցնում է ճարպակալում եւ նախադիաբետ ունեցող պացիենտների գլյուկոզայի մակարդակը. հետազոտությունԹուրքիան պետք է արագ կարգավորի իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ. Դավութօղլու
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода