Կադիրովի երազանքը Զելենսկու հետ կապված (Տեսանյութ) «Հրապարակ». Սահմանը դեռ չի բացվել, բայց պատրաստ են բեռներ ընդունել «Ժողովուրդ». Դավիթ Տոնոյանի գործով հրթիռները, պարզվում է, պիտանի են եղել․ հետաքրքիր զարգացումներ են Գերմանիայում բացահայտել են, թե այս անգամ որ քաղաքը կկորցնի Ուկրաինան Խոշոր հրդեհ՝ Երևանում․ բնակիչներին տարհանել են․ տեղում աշխատել է շտապօգնությունը ԱՄՆ Կոնգրեսը պատժամիջոցներ է պատրաստում Վրաստանի դեմ «Ժողովուրդ». Սրբազանին առաջարկել են ժամանակավոր կառավարության վարչապետի իր թեկնածությունը հաստատող փաստաթուղթ ստորագրել «Հրապարակ». Սրբազանը պարտիզանություն է անում «Ժողովուրդ». Պատկերացում չունեն, օրենսդրական փաթեթը ԱԺ չի ներկայացվել, սակայն Ավանեսյանը ժամկետներ էր խոստացել Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում․ ԱԱԾ

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Անդ­րա­դառ­նա­լով 44-օր­յա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քի եւ դրան գնա­հա­տա­կան տա­լու քրեա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յան շրջա­նա­կում դա­տա­խա­զա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յա­նը` ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խազ ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆՆ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ամ­բիո­նից հայ­տա­րա­րեց, թե` շատ տհաճ է, երբ ին­քը տե­ղե­կա­ցել է, որ, օ­րի­նակ, պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քում «բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րի կա­նայք ա­ռեւ­տուր են կա­տա­րել ո­րո­շա­կի քա­ղաք­նե­րում»։ ­Նա մաս­նա­վո­րա­պես ընդգ­ծել է. «Դա ես հա­մա­րում եմ պար­տութ­յան թիվ մեկ պատ­ճառ­նե­րից մե­կը»։ ­Դեռ մի կողմ թող­նենք, որ 44- օր­յա պա­տե­րազ­մի հե­տե­ւանք­նե­րի մեջ ա­վե­լի լուրջ հար­ցե­րը թո­ղած` ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զը կանացի խանդ է դրսե­ւո­րում եւ հաշ­վում է պաշ­տոն­յա­նե­րի կա­նանց գնում­նե­րը, բայց հարց է ծա­գում` ե­թե ա­նուն­ներ չի տա­լիս, ա­պա ո՞ւմ նկա­տի ու­նի, հատ­կա­պես, որ 2020 թվա­կա­նի պա­տե­րազ­մի նա­խօր­յա­կին ու դրա ժա­մա­նակ երկ­րի «բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րը» ե­ղել են ՔՊ-ա­կան­նե­րը` ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նի գլխա­վո­րութ­յամբ: ­Չէ, այս­պես որ գնա, ՔՊ­–ա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րից ա­վե­լի շուտ հենց Ա. ­Վար­դա­պետ­յանն է «փու­ռը» տա­լու այս իշ­խա­նութ­յա­նը:

Ի դեպ, ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զը Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում եւս մի ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յուն է ա­րել: ­Նա լրագ­րող­նե­րի հար­ցին ի պա­տաս­խան` նշել է, որ մար­դու ե­րե­սին թքե­լը խու­լի­գա­նութ­յուն չէ, այդ­տեղ հան­ցա­կազմ չկա: Ի­հար­կե, խոս­քը վե­րա­բե­րում էր ԱԺ նա­խա­գահ Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նի մոր նման վար­քագ­ծին: ­Բայց այս դեպ­քում, զար­մա­նա­լի է, թե ին­չի՞ հա­մար է ար­դեն 4 տա­րի դատ­վում Ապ­րիլ­յան եւ 44- օր­յա պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից, սփյուռ­քա­հայ ՀԱԿՈԲ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԸ: ­Հի­շեց­նենք, որ 2020 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րի 10-ի հայտ­նի ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ մի­ջա­դեպ էր տե­ղի ու­նե­ցել կա­ռա­վա­րութ­յան շեն­քում, եւ դե­ռեւս ­Փա­շին­յա­նի խոս­նակ ­Մա­նե ­Գե­ւորգ­յա­նի ուղ­ղութ­յամբ թքել էր պա­տե­րազ­մից նոր վե­րա­դար­ձած Հ. ­Պէր­պէ­րեա­նը, ին­չի հա­մար հա­րուց­վեց քրեա­կան գործ, եւ դա­տը շա­րու­նակ­վում է առ այ­սօր: Եվ հի­մա ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զին հարց է տա­լիս Հ. ­Պէր­պէ­րեա­նը. «Բա ինձ ին­չի՞ եր­կու ա­միս փա­կե­ցիք, ու չորս տա­րի է դա­տա­րան­ներ եմ գնում ու գա­լիս»: Իսկ այս հար­ցի պա­տաս­խա­նը կես­կա­տակ-կես­լուրջ տա­լիս է փաս­տա­բան ­Վա­հան ­Հով­հան­նիս­յա­նը. «Մար­դու աչ­քին թքե­լը հան­ցա­կազմ է՝ (վախ­տը գի­տի) կախ­ված թքա­տի­րոջ քա­ղա­քա­կան պատ­կա­նե­լիութ­յու­նից, զբա­ղեց­րած պաշ­տո­նից եւ կու­տա­կած ու ժայթ­քած թքի ծա­վա­լից»։

­Հատ­կան­շա­կան են այս օ­րե­րին ՔՊ-ա­կան­նե­րի ջղաձ­գում­նե­րը` ­Բագ­րատ սրբա­զա­նի գլխա­վո­րութ­յամբ դե­պի Ե­րե­ւան ե­կող եր­թի վե­րա­բեր­յալ: ­Բա­նը նույ­նիսկ հա­սել է նրան, որ ՔՊ-ա­կան պատ­գա­մա­վոր ՀՈՎԻԿ ԱՂԱԶԱՐՅԱՆԸ խոս­տո­վա­նում է. «Միշտ նա­խան­ձել եմ ինկ­վի­զի­ցիա­յի են­թարկ­ված­նե­րին, ո­րով­հե­տեւ նրանց աչ­քե­րից ճա­ռա­գել է ի­րենց ար­ժե­հա­մա­կար­գի ու գա­ղա­փար­նե­րի նկատ­մամբ հա­մոզ­վա­ծութ­յու­նը՝ ի տար­բե­րութ­յուն ի­րենց դա­հիճ­նե­րի, ո­րոնց պսպղուն աչ­քե­րի խոր­քում կեղծ բա­րե­պաշ­տութ­յուն է միայն»: «Քա­ղա­քա­ցու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան» ՀԿ նա­խա­գահ ­Կա­րեն ­Հե­քիմ­յա­նը հի­շեց­նում է, որ ինկ­վի­զի­ցիա­յի են­թարկ­վել են հե­րե­տի­կոս­նե­րը եւ ո­րոշ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ, ո­րոնք եւս հե­րե­տի­կոս­ներ էին, օ­րի­նակ` ­Ժան­նա դ'Ար­կը: ­Հե­տե­ւա­պես, նա ե­կել է հե­տեւ­յալ հա­մոզ­ման. «Ե­թե Ա­ղա­զար­յան ­Հո­վի­կը «նա­խան­ձում է ինկ­վի­զի­ցիա­յի են­թարկ­ված­նե­րին», ա­պա, տրա­մա­բա­նո­րեն` տեն­չում է իս­կա­կան հե­րե­տի­կոս դառ­նալ, իսկ ա­մե­նա­ճա­նաչ­ված քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ-հե­րե­տի­կո­սը ­Ժան­նա դ'Արկն է: ­Փաս­տե­րի պարզ հա­մադ­րու­մից ստաց­վում է, որ Ա­ղա­զար­յան Հո­վի­կը փա­փա­գում է ­Ժան­նա դ'Ար­կին նման­վել»: ­Մե­ղա՜, մե­ղա՜…

 

 Կադիրովի երազանքը Զելենսկու հետ կապված (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Սահմանը դեռ չի բացվել, բայց պատրաստ են բեռներ ընդունել«Ժողովուրդ». Դավիթ Տոնոյանի գործով հրթիռները, պարզվում է, պիտանի են եղել․ հետաքրքիր զարգացումներ ենԳերմանիայում բացահայտել են, թե այս անգամ որ քաղաքը կկորցնի ՈւկրաինանԽոշոր հրդեհ՝ Երևանում․ բնակիչներին տարհանել են․ տեղում աշխատել է շտապօգնությունըԱՄՆ Կոնգրեսը պատժամիջոցներ է պատրաստում Վրաստանի դեմ«Ժողովուրդ». Սրբազանին առաջարկել են ժամանակավոր կառավարության վարչապետի իր թեկնածությունը հաստատող փաստաթուղթ ստորագրել«Հրապարակ». Սրբազանը պարտիզանություն է անում«Ժողովուրդ». Պատկերացում չունեն, օրենսդրական փաթեթը ԱԺ չի ներկայացվել, սակայն Ավանեսյանը ժամկետներ էր խոստացելՀայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում․ ԱԱԾSeni Seviorum. ՖՈՏՈ․ Թուրքի հետ ամուսնացած Մարիամ Մելիքյանը ծննդյան տարեդարձի առթիվ ստանում է թշնամու ազգից ծաղիկներ և թուրքերենով շնորհակալություն հայտնումԵթե մի 15-20 տարի պայքարեն, կարծում եմ, որ կհաջողեն. Հովիկ Աղազարյանը շարժման մասին Իլոն Մասկը կանխատեսում է արել ապագա պատերազմների մասին«Հրապարակ»․ ՔՊ-ում ոգեւորված են ԱՄՆ պաշտոնյայի այցիցԸնտանիքս հանելու եմ, տունը վառեմ. հորս ու մորս քրտինքը թուրքը չի վայելելու. կիրանցին՝ ոստիկանապետին (տեսանյութ)Ջարդերը չեն կարող դադարեցվել. Էրդողանը զգուշացրել էԿԿՀ-ն ՆԳՆ փոխնախարարի ամուսնուն թույլատրել է փոփոխություն կատարել հայտարարագրում․ Արշակ Վարդապետյանի փոխարեն որեւէ ընդդիմադրի նկատմամբ դժվար թե խուսափեին վարույթ հարուցել. «Ժողովուրդ»Քիչ առաջ բնակարանում ձերբակալվել է Ասկերանի քաղաքապետըԻրանում հրապարակվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման մասին առաջին նախնական զեկույցըՎրաստանում համախմբվել են ԵՄ-ի դեմ՝ վարչապետին սպանելու սպառնալիքից հետոԴամբարանի մոտ, որտեղ թաղված է Ռաիսին, միլիոնավոր իրանցիները վանկարկել են` «մահ Ամերիկային» (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Որտե՞ղ է վերջակետը զիջումների մասով. Արսեն ԼեւոնյանՄարդիկ, երբ Ձեր կողքը տեսնում են մարդկանց, ում չեն սիրում, վստահություն չի ներնչում․ Արսեն Լեւոնյանը՝ Բագրատ սրբազանինԳոռալով երկիր չեն փրկում. Տիգրան ՍուչյանՄԻՊ-ը պարզաբանումներ է պահանջել. «Զվարթնոց»-ի աշխատակիցները բռնություն են կիրառելԼուկաս Սելարայանը` գոլի հեղինակ (տեսանյութ)Եվրոպական չորս ակումբ հետաքրքրված է Նաիր Տիկնիզյանի ծառայություններով ՀՀ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում և վարչապետը վերստին սկսել են թիրախավորել Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին. Մայր ԱթոռՌուսական 20-րդ համազորային բանակի հրամանատարը հեռացվել էWolrd Challange Cup. Դավթյանը, Ավետիսյանն ու Թովմասյանը դուրս են եկել եզրափակիչՀՐԱՏԱՊ. Կիրանցին այրում է գույքըՌԴ ՊՆ-ում աղմկոտ ձերբակալություններ կանՌայիսիի մարմինը տեղափոխվել է նրա հայրնեի Մաշհադ քաղաք, որտեղ նրան հուղարկավորել են Իմամ Ռեզայի դամբարանումԱհավnր է, ես կգժվեի. ինչ է պատահել Լուսինե Թովմասյանին. բացառիկ կադրերԿալանավորվել է ռուսական հերթական բարձրաստիճան գեներալը՝ ԳՇ պետի տեղակալըՉինաստանը հարձակում կսկսի Թայվանի վրա հունիսի սկզբին. Global PressՀայաստանն էլ կարող է բայրաքթար ստեղծել, եթե ճիշտ աշխատի, շատ հարցեր կարճ ժամանակի հարց ենԴարչինն իջեցնում է ճարպակալում եւ նախադիաբետ ունեցող պացիենտների գլյուկոզայի մակարդակը. հետազոտությունԹուրքիան պետք է արագ կարգավորի իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ. ԴավութօղլուԱնցումային կառավարությունը լինելու է վերկուսակցական, ունակ և պրոֆեսիոնալ. ՍրբազանՀաջորդը անկլավների հարցն է բարձրանալու, մենք ասում ենք՝ stop այս ավերին ու աղետին. ՍրբազանԿրեմլում սկսվել են Պուտինի և Բահրեյնի թագավորի բանակցություններըԿիրանցում արդեն AZE գրությամբ սահմանային հենասյուներ են տեղադրվում (տեսանյութ)«Ne oldu Փաշինյան» երգ չկա՞, Ալիևը նրան հարբեցող ծաղրածու չի՞ ասում. Սրբազանը՝ իշխանական լրագրողին Տարադրամի փոխարժեքն այսօրՕդի ջերմաստիճանը կնվազի, ապա կբարձրանա․ սպասվում են տեղումներՇառլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված «Քեզ համար, Շառլ» ցուցադրության բացումըԿիրանցի սահմանազատումը արբանյակով արել, պրծել են. սրանից ավել էլ ի՞նչ պետք է անեին. գյուղապետԱԱԾ-ն՝ Հայաստանից ռուս սահմանապահների դուրսբերման մասին. Panorama.am
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода