ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկել Պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար ԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐ Արմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմին Լավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում Սիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում Հարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. Աբդոլլահիան Օսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածը

Ինչ է խոստանում մեզ Էրդողանի պարտությունը

Վերլուծություն

­Մեկ այլ գոր­ծոն եւս ի հայտ ե­կավ, որն Ա­լիե­ւի կող­մից մասշ­տա­բա­յին պա­տե­րազմ սկսե­լու վար­կա­ծի օգ­տին չէ 'Te;s naeu https://iravunk.com/?p=280112&l=am": Այս­պես, նա­խօ­րեին Թուր­քիա­յում կա­յա­ցած տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րութ­յուն­նե­րում Էր­դո­ղա­նի թի­մը՝ իշ­խող «Ար­դա­րութ­յուն եւ զար­գա­ցումը», 20 տար­վա մեջ ա­ռա­ջին ան­գամ զի­ջեց ընդ­դի­մութ­յա­նը՝ «Ժո­ղովր­դա­հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցութ­յա­նը»: Ընդ ո­րում, Էր­դո­ղա­նը պարտ­վեց բո­լոր ա­ռանց­քա­յին քա­ղաք­նե­րում:

­Փոր­ձա­գետ­ներն ար­դեն հասց­րել են գնա­հա­տել այն ի­րո­ղութ­յու­նը, ո­րը ձե­ւա­վոր­վում է Թուր­քիա­յում ընտ­րութ­յուն­նե­րից հե­տո: Ընդ ո­րում, կան­խա­տե­սում­նե­րը Էր­դո­ղա­նի հա­մար մռայլ են՝ «Այս ընտ­րութ­յուն­նե­րը քա­ղա­քա­կան երկ­րա­շարժ կամ նույ­նիսկ ցու­նա­մի էին Թուր­քիա­յի հա­մար»,- ա­սել է փոր­ձա­գետ­նե­րից մե­կը՝ Հա­քան Աք­սա­յը։ Ն­րա գնա­հատ­մամբ, այս ընտ­րությ­ուն­նե­րը ցույց տվե­ցին, որ ան­ցած տար­վա մա­յի­սի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յու­ննե­րում պարտ­վե­լուց հե­տո, ընդ­դի­մութ­յունն այ­սօր ցույց տվեց, որ ու­նի ժո­ղովր­դի մե­ծա­մաս­նութ­յան ա­ջակ­ցութ­յու­նը: Այ­սինքն, Թուր­քիա­յում քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճակ է փոխ­վել, եւ դա բե­րե­լու է նոր՝ ար­տա­հերթ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի սուր պա­հան­ջի:

Այլ փոր­ձա­գետ­ներ, աս­վա­ծին զու­գա­հեռ, հի­շել են Էր­դո­ղա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, ո­րով նա այս ընտ­րութ­յու­նն­երը հա­մա­րել էր իր «վեր­ջին ընտ­րութ­յուն­նե­րը»: ճիշտ է, Թուր­քիա­յում իշ­խող «Ար­դա­րութ­յուն եւ զար­գա­ցում» կու­սակ­ցութ­յան պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Օ­մեր Չե­լի­քը նշել է, որ Էր­դո­ղա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը «վեր­ջին ընտ­րութ­յուն­նե­րի» մա­սին չի նշա­նա­կում նրա հե­ռա­նալը քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նից։ Սա­կայն ա­ռա­ջա­տար փոր­ձա­գետ­նե­րը պնդում են, որ Էր­դո­ղա­նը մի շարք պատ­ճառ­նե­րով, այդ թվում` ա­ռող­ջա­կան, այ­լեւս չի կա­րող մնալ իշ­խա­նութ­յան ղե­կին: Նա այս տե­ղա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի մի­ջո­ցով ծրագ­րում էր իշ­խա­նութ­յան սա­հուն փո­խան­ցում իր ցան­կա­լի ի­րա­վա­հա­ջոր­դին: Բայց պար­տութ­յու­նը փո­խեց ի­րա­վի­ճա­կը. «Հի­մա Էր­դո­ղա­նը պետք է կա´մ­ այս թույլ դիր­քե­րից գնա «ժա­ռան­գորդ օ­պե­րա­ցիա­յին»`վտան­գե­լով լիո­վին կորց­նել իշ­խա­նութ­յու­նը, կա´մ շա­րու­նա­կի մնալ պաշ­տո­նին`պա­հե­լով ի­րեն հե­ռա­նալ պար­տադ­րող այդ բո­լոր խո­րը գոր­ծոն­նե­րը: Իսկ դրանք էլ ա­վե­լի կխո­րա­նան, քա­նի որ իր ու­ժը գնա­հա­տած ընդ­դի­մութ­յու­նը կշա­րու­նա­կի ճնշել իշ­խա­նութ­յա­նը` կապ­ված ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րի խնդրի հետ»:

Ա­մեն դեպ­քում, փաստն այն է, որ դեռ ան­գամ ընտ­րութ­յու­ննե­րի վերջ­նա­կան արդ­յունք­նե­րը չհնչած, Թուր­քիա­յում ար­դեն իսկ այն ա­րա­գութ­յամբ էին պտտվում ար­տա­հերթ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուններ պա­հան­ջող խո­սակ­ցութ­յու­նն­երը, որ Էր­դո­ղա­նի գրա­սեն­յա­կը ստիպ­ված էր հան­դես գալ դա բա­ցա­ռող հայ­տա­րա­րութ­յամբ: Բայց դա ար­դեն քիչ բան է նշա­նա­կում. ընդ­դի­մութ­յու­նը, որն ըն­կալ­վում է հա­մե­մա­տա­բար ա­վե­լի ա­րեւմ­տա­մետ խումբ, քան էր­դո­ղա­նա­կան թեւն է, զգաց իր ու­ժը, եւ շատ մեծ է հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը, որ պայ­քա­րը կտե­ղա­փո­խի զանգ­վա­ծա­յին ճնշում­նե­րի դաշտ: Իսկ սա ակ­նար­կում է սպաս­վող քա­ո­սա­յին ի­րա­վի­ճա­կի մա­սին, ո­րը, գու­մար­վե­լով այս ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րին, խոս­տա­նում է նկա­տե­լիո­րեն թու­լաց­նել Էր­դո­ղա­նի դիր­քե­րը: Արդ­յուն­քում, նա ու­նե­նա­լու է եր­կու տար­բե­րակ: Կա´մ փոր­ձել ա­վե­լի ամ­րաց­նել ա­րեւմտ­յան ուղ­ղութ­յամբ իր քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը՝ հու­սա­լով, որ դա ի­րեն կհա­նի ա­րեւմ­տա­մետ­նե­րի հար­վա­ծի տա­կից: Բայց ԱՄՆ-ում ա­ռա­ջի­կա­յում ընտ­րութ­յու­ններ են, կա­րող է ի­րա­վի­ճակ փոխ­վել, եւ այ­սօր Բայ­դե­նի հետ ինչ-որ բան պայ­մա­նա­վոր­վե­լը վա­ղը կա­րող է չե­ղարկ­վել հա­վա­նա­կան նոր իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից: Կա´մ հա­կա­ռա­կը, կա­րող է ու­ժե­ղաց­նել ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յու­նը, ա­րեւմ­տա­մետ­նե­րին ճնշել, որ­պես պե­տութ­յա­նը վնաս հասց­նող­ներ, դրա­նով ամ­րապն­դել դիր­քե­րը՝ փոր­ձե­լով «ժա­ռան­գոր­դի» մի­ջո­ցով վե­րար­տադր­վել հա­ջորդ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րում:

Ան­կախ նրա­նից, թե որ ուղ­ղութ­յամբ կնա­խընտ­րի գնալ Էր­դո­ղա­նը, մեկ բան հաս­տատ է՝ նա այս պա­հին հայտն­վել է ա­նո­րոշ վի­ճա­կում՝ ռիս­կա­յին հե­ռան­կար­նե­րով հան­դերձ: Իսկ դա, ինչ խոսք, ա­նո­րո­շութ­յուն է փո­խան­ցում նաեւ Ա­լիե­ւին, ա­ռա­վել եւս, ե­թե մինչ ջրե­րը հան­դարտ­վե­լը գնա այն­պի­սի ար­մա­տա­կան քայ­լի, ինչ­պի­սին կլի­նի հա­րավ­կով­կաս­յան հար­թա­կում նոր պա­տե­րազ­մը:

Մ­յուս կող­մից, Հեյ­դա­րո­վի­չը հա­զիվ թե աչ­քա­թող ա­նի նաեւ ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նը: Կա­րե­ւոր դե­տալ. Թուր­քիա­յի, Ղա­զախս­տա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րութ­յուն­նե­րը կոչ են ա­նում ի­րենց քա­ղա­քա­ցի­նե­րին շտապ լքել Օ­դե­սան, Խար­կո­վը, Կի­եւը եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նը։ Ն­կա­տենք, որ խոսքն այն պե­տութ­յուն­նե­րի մա­սին է, ո­րոնք նախ` հազ­վա­դեպ են հման հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րով հան­դես գա­լիս: Եվ երկ­րոր­դը` քա­ջա­տեղ­յակ են ուկ­րաի­նա­կան ի­րա­դար­ձութ­յու­ննե­րի եւ հնա­րա­վոր զար­գաց­ման սցե­նար­նե­րի մա­սին: Եվ ե­թե այս եր­կու հան­գա­ման­քը հաշ­վի առ­նե­լով, նման կոչ են հնչեց­րել, այն էլ գործ­նա­կա­նում միա­ժա­մա­նակ, դա շատ լուրջ մտո­րում­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս ա­մե­նա­մոտ ա­պա­գա­յում սպաս­վող բուռն ռազ­մա­կան ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի մա­սին: Ա­ռա­վել եւս, որ ե­րեկ­վա­նից լրա­ցավ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նում Զե­լենս­կու լե­գի­տի­մութ­յան ժամ­կե­տը, մա­յի­սի 21-ին՝ նրա ի­նա­գու­րա­ցիա­յի օ­րը, դա կդառ­նա շատ լուրջ խնդիր՝ լայն դուռ բա­ցե­լով նե­րուկ­րաի­նա­կան քա­ղա­քա­կան խո­րը ցնցում­նե­րի ա­ռաջ:

­Մի խոս­քով, ռուս­նե­րի հետ այս պա­հին թշնա­մա­նա­լը վտան­գա­վոր է: Ա­լիե­ւը միշտ էլ դա լավ է հաս­կա­ցել` ի տար­բե­րութ­յուն Նի­կո­լի…Ինձ ասոցացնում եմ Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես հայ եմ. Զախարյան ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկելՊատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համարԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐԱրմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմինԼավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր ԱրևելքումՍիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներումՀարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. ԱբդոլլահիանՕսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածըԹեհրանի օդանավակայանները դադարեցրել են թռիչքները մինչև երկուշաբթիԱզնվությունն ինձ համար բարձրագույն արժեք է. Ասպրամ Կրպեյանի «խոստովանությունը» դատարանումԱդրբեջանն ու Հորդանանը համաձայնագիր են ստորագրել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասինՍիմո՛նա, հիշեցրեք ինձ՝ ե՞րբ է Իսրայելը դատապարտել Կիևի առնվազն մի հարված ՌԴ մարզերին. չե՞ք հիշում, ես ևս. Զախարովան՝ Իսրայելի դեսպանինԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն կոչ է արել Իրանին և Իսրայելին ցուցաբերել զսպվածություն և խուսափել վտшնգավոր էսկալացիայիցՍԿԱՆԴԱԼ. «Քեզ ո՞ւմ տեղն ես դրել, որ թույլ ես տալիս մարդու արժանապատվության հետ խաղալ»Թուրքիան չի ցանկանում, որ տարածաշրջանում լարվածությունն ուժեղանա․ Ֆիդանը՝ Իրանի արտգործնախարարինԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղը՝ ապրիլի 15-ինՄարիա Զախարովան պատասխանել է Մոսկվայում Իսրայելի դեսպանինՄենք հետ մղեցինք Իրանի հարձակումը եւ միասին կհաղթենք․ ՆեթանյահուԻսրայելն իր երկինքը պաշտպանելու համար օգտագործել է թե օդային, թե ծովային և թե ցամաքային ուժերը. Ինչ է կատարվել գիշերը ԻսրայելումԻնչ է սպասվում «Ծաղկունք» միջազգային 5-րդ փառատոնինՓՇԱՔԱՂԵՑՆՈՂ.Ինչպես էր աստղաբանը կանխատեսել 4 զինվորի կյանք խլած Մեղրիի ողբերգական վթարըԻՀՊԿ-ը երեկ երեկոյան նոր էջ է բացել Իրանի հեղինակության պատմության մեջ և դաս տվել սիոնիստ թշնամուն․ ՌաիսիԾայրաստիճան մտահոգություն ենք արտահայտում տարածաշրջանում հերթական վտանգավոր էսկալացիայի հետ կապված․ ՌԴ ԱԳՆԵթե չկա զինծառայություն, չկա նաև Հայաստան, մեր պետության հիմքը բանակն է. գերազանց ծառայող զինվորըԳործողությունը շարունակելու մտադրություն չկա. Իրանի ԶՈՒ ԳՇ պետՏարադրամի փոխարժեքները` ապրիլի 14-ինԱյս հակամարտության արձագանքները լսվելու են նաև ՀայաստանումԻրանցիները շատ հստակ գիտակցում են, որ Մերձավոր Արևելքում հասկանում են միայն ուժի լեզուն. ՈսկանյանՀրապարակվել է Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի մասին Ժիրինովսկու մարգարեության տեսանյութըՋերմաստիճանը կնվազի, ժամանակ առ ժամանակ կանձրևի. եղանակի տեսությունG7 երկրները կքննարկեն հետագա քայլերը Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումից հետոԿուրսանտները կուսանեն արտերկրի ռազմաուսումնական լավագույն հաստատություններումՀանցավոր ռեժիմի նոր հիմարությունը կհանգեցնի նրա թշվառ կյանքի ավարտին․ Իրանի բանակի գեներալԻսրայելական ԶԼՄ-ները պնդում են, որ երկիրը հարվածին կպատասխանի առաջիկա 48 ժամվա ընթացքումՎտանգավոր հայտարարություն ԻրանիցՈ՞վ կմտածեր, որ Իրանը, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն կարող են պայմանավորվել ու այսքան սիրուն ներկայացում բեմադրել. Հրանտ Մելիք-ՇահնազարյանՍպասվում է Ղազախստանի նախագահի այցը. Հայտնի է օրըՇՏԱՊ. Իսրայելն այս պահինԵրուսաղեմի հայկական թաղամասը չի տուժել Իրանի գիշերային հարձակումիցԺիրինովսկին` 2024թ.-ին Ուկրաինայի եւ Մերձավոր արեւելքի իրադարձությունների մասին (տեսանյութ)Ինչ է շահելու եւ ինչ կորցնելու հայ-վրացական սահմանազատման արդյունքում ՀՀ-ն․ Մանրամասնում է քարտեզագիրըԱռաջինը պետք է հայ ժողովրդի հետ բաց տեքստով խոսի Շահրամանյանը, հետո նոր մյուսներից գործուն քայլեր ակնկալի․ Վահան Բադասյանը փակագծեր է բացումԱՄՆ-ը չի մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը. CNNՈւղիղ աղիքի (անալ) ճաքի առաջացման հետեւանքները կյանքի որակի վրա․Վաղը՝ «Բժշկի մոտ» հաղորդաշարումԻրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելուՆեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ)Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода