ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկել Պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար ԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐ Արմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմին Լավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում Սիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում Հարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. Աբդոլլահիան Օսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Այն, ինչ կա­տար­վեց ­Սուրբ ­Հա­րութ­յան տո­նին, փշա­քաղ­վե­լու չափ զար­մա­նա­լի էր, ե­թե չա­սենք` սար­սա­փե­լի: Օր­վա իշ­խա­նութ­յու­նը սուրբ օ­րը դարձ­րեց հեր­թա­կան հու­դա­յա­կան «ռի­տո­ւա­լի» ա­ռիթ: ­Նախ` տո­նին ըն­դա­ռաջ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆԸ ծա­ռե­րի հա­մա­տա­րած գլխա­տու­մից հե­տո` ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս Ե­րե­ւա­նի կենտ­րո­նում տնկել տվեց հու­դա­յա­ծա­ռեր: ­Թե­րեւս տե­ղին է նշել «Ազ­գա­յին գվար­դիա­յի» հիմ­նա­դիր Ար­շակ ­Զա­քար­յա­նի զգու­շա­ցու­մը հան­րութ­յա­նը. «Ստ­վա­րա­խիտ ու հաս­տա­բուն ծա­ռե­րը ազ­դում են կա­սե­տա­յին ու բե­կո­րա­յին այլ զի­նա­տե­սակ­նե­րի է­ֆեկ­տի­վութ­յան վրա եւ քա­ղաք­նե­րում դրանց օգ­տա­գործ­ման ժա­մա­նակ նվա­զեց­նում դրանց պատ­ճա­ռած վնա­սի չա­փը։ Թշ­նա­մին գի­տի` ինչ է ա­նում…»:

­Հու­դա­յա­կան «ռի­տո­ւա­լից» ան­մասն չմնաց նաեւ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ: Իս­րա­յել Օ­րու, ­Պապ թա­գա­վո­րի եւ այ­լոց հետ ի­րեն հա­մե­մա­տե­լուց հե­տո` հի­մա էլ նա հա­մե­մա­տա­կան է անց­կաց­նում իր եւ ­Հի­սուս Ք­րիս­տո­սի մի­ջեւ: Օ­րերս Ար­տա­շա­տում ՔՊ-ա­կան­նե­րի հետ հան­դիպ­մա­նը ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յանն ա­սել է. «Կա ­Հի­սուս Ք­րիս­տո­սի հո­գե­ւոր եւ կրո­նա­կան ըն­կա­լու­մը, բայց ինձ հա­մար պա­կաս կա­րե­ւոր չէ ­Հի­սուս Ք­րիս­տո­սի քա­ղա­քա­կան ըն­կա­լու­մը, ո­րով­հե­տեւ ինձ հա­մար ­Հի­սուս Ք­րիս­տո­սը ոչ միայն Աստ­ծու որ­դի է, այ­լեւ ա­ռաջ­նոր­դի ի­դեա­լա­կան կեր­պար եւ, իմ ըն­կալ­մամբ, նաեւ եր­բե­ւէ երկ­րագն­դի վրա քայ­լած ա­մե­նա­մեծ հե­ղա­փո­խա­կա­նը, որն ակն­հայ­տո­րեն շատ բան է փո­խել իր գոր­ծու­նեութ­յամբ՝ հաղ­թե­լով թվաց­յալ պար­տութ­յան մի­ջո­ցով: Ես եր­բեմն այս բա­նա­ձեւն ա­սո­ցաց­նում եմ մեր քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեութ­յան հետ եւ մեր կու­սակ­ցութ­յան հետ»: Ինչ խոսք, զար­մա­նա­լու ա­ռիթ չէր լի­նի, ե­թե այս հայ­տա­րա­րութ­յունն ար­վեր հո­գե­բու­ժա­րա­նի 6-րդ ­պա­լա­տից, այլ ոչ թե կա­ռա­վա­րութ­յան ղե­կին նստած ան­ձի կող­մից:

­Մեզ մնում է մխի­թար­վել նրա­նով, որ 6-րդ ­պա­լա­տի մշտաբ­նակ­նե­րից, կար­ծես թե, միայն մեր երկ­րում չէ, որ դուրս են գրվել: Ուկ­րաի­նա­յի է­ներ­գե­տի­կա­յի նա­խա­րար ԳԵՐՄԱՆ ԳԱԼՈՒՇԵՆԿՈՆ երկ­րի է­ներ­գե­տիկ են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րին հասց­ված վեր­ջին եր­կու հար­ված­նե­րից հե­տո գրա­ռում է կա­տա­րել եւ «դու­խով» հայ­տա­րա­րել. «Ուկ­րաի­նա­ցի­նե՛ր, լու­սա­վո­րութ­յու­նը մեր մեջ է»: Ի­հար­կե, ծի­ծա­ղե­լի կլի­ներ այս ա­մե­նը, ե­թե այդ­քան ող­բեր­գա­կան չլի­ներ, բայց հայ ժո­ղովր­դի տա­ռա­պանքն էլ ոչ պա­կաս փորձ ու­նի: Այ­սօր ԱՄՆ-ում ՀՀ դես­պան ­Լի­լիթ ­Մա­կուն­ցը, ո­րը ժա­մա­նա­կին մշա­կույ­թի նա­խա­րար էր, ա­սում էր. «Մ­շա­կույթն իմ մեջ է», ո­րից հե­տո` ա­ռանց ռում­բե­րի կի­րառ­ման առ այ­սօր քան­դում են հայ­րե­նի մշա­կույ­թը:

Ա­սացինք Ուկ­րաի­նա, հի­շե­ցինք այն­տեղ ժա­մա­նա­կին դա­սա­խո­սութ­յուն­ներ կար­դա­ցող ՀՀ նախ­կին վար­չա­պետ ՀՐԱՆՏ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆԻՆ: «Միա­սին» շար­ժու­մը դի­մել է խորհր­դա­րա­նա­կան ե­րեք խմբակ­ցութ­յուն­նե­րին` կոչ ա­նե­լով անվս­տա­հութ­յուն հայտ­նել ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նին: Իսկ թե այդ դեպ­քում ո՞վ է ի­րենց վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծուն, «Միա­սին»–ա­կան­ներն ակ­նար­կում են ­Բագ­րատ­յա­նին: Այն Բագ­րատ­յա­նին, ո­րի մա­սին լա­վա­գույնս ար­տա­հայտ­վել է ՀՀ ար­վես­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, ռե­ժի­սոր, «Գոյ» թատ­րո­նի հիմ­նա­դիր, լու­սա­հո­գի Ար­մեն ­Մազ­ման­յա­նը. «Չի կա­րե­լի այդ­քան ցի­նիկ լի­նել, քա­ղա­քա­կան սլեն­գով ա­սած` քա­ղա­քա­կան մու­տի­լով­շի­կութ­յուն է ա­սել, որ իր վար­չա­պետ ե­ղած ժա­մա­նակ ա­մեն ինչ լավ էր` մո­ռա­նա­լով, որ նա դար­ձել էր մեր երկ­րի դիե­տո­լո­գը, որ ա­սում էր` 2 ձու մի կե­րեք, մե­կը կե­րեք, որ հե­րի­քի… ­Հի­մա էլ ու­զում է ազ­գի փրկիչ դառ­նա՞լ, ե­կել «փրկել» եք մի ան­գամ ար­դեն, գոհ ենք…»: ­Հա­զար օ­ղոր­մի ­Մազ­ման­յա­նին, քաղցր խոս­քին` էլ ի՞նչ շա­քար:Ինձ ասոցացնում եմ Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես հայ եմ. Զախարյան ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկելՊատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համարԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐԱրմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմինԼավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր ԱրևելքումՍիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներումՀարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. ԱբդոլլահիանՕսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածըԹեհրանի օդանավակայանները դադարեցրել են թռիչքները մինչև երկուշաբթիԱզնվությունն ինձ համար բարձրագույն արժեք է. Ասպրամ Կրպեյանի «խոստովանությունը» դատարանումԱդրբեջանն ու Հորդանանը համաձայնագիր են ստորագրել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասինՍիմո՛նա, հիշեցրեք ինձ՝ ե՞րբ է Իսրայելը դատապարտել Կիևի առնվազն մի հարված ՌԴ մարզերին. չե՞ք հիշում, ես ևս. Զախարովան՝ Իսրայելի դեսպանինԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն կոչ է արել Իրանին և Իսրայելին ցուցաբերել զսպվածություն և խուսափել վտшնգավոր էսկալացիայիցՍԿԱՆԴԱԼ. «Քեզ ո՞ւմ տեղն ես դրել, որ թույլ ես տալիս մարդու արժանապատվության հետ խաղալ»Թուրքիան չի ցանկանում, որ տարածաշրջանում լարվածությունն ուժեղանա․ Ֆիդանը՝ Իրանի արտգործնախարարինԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղը՝ ապրիլի 15-ինՄարիա Զախարովան պատասխանել է Մոսկվայում Իսրայելի դեսպանինՄենք հետ մղեցինք Իրանի հարձակումը եւ միասին կհաղթենք․ ՆեթանյահուԻսրայելն իր երկինքը պաշտպանելու համար օգտագործել է թե օդային, թե ծովային և թե ցամաքային ուժերը. Ինչ է կատարվել գիշերը ԻսրայելումԻնչ է սպասվում «Ծաղկունք» միջազգային 5-րդ փառատոնինՓՇԱՔԱՂԵՑՆՈՂ.Ինչպես էր աստղաբանը կանխատեսել 4 զինվորի կյանք խլած Մեղրիի ողբերգական վթարըԻՀՊԿ-ը երեկ երեկոյան նոր էջ է բացել Իրանի հեղինակության պատմության մեջ և դաս տվել սիոնիստ թշնամուն․ ՌաիսիԾայրաստիճան մտահոգություն ենք արտահայտում տարածաշրջանում հերթական վտանգավոր էսկալացիայի հետ կապված․ ՌԴ ԱԳՆԵթե չկա զինծառայություն, չկա նաև Հայաստան, մեր պետության հիմքը բանակն է. գերազանց ծառայող զինվորըԳործողությունը շարունակելու մտադրություն չկա. Իրանի ԶՈՒ ԳՇ պետՏարադրամի փոխարժեքները` ապրիլի 14-ինԱյս հակամարտության արձագանքները լսվելու են նաև ՀայաստանումԻրանցիները շատ հստակ գիտակցում են, որ Մերձավոր Արևելքում հասկանում են միայն ուժի լեզուն. ՈսկանյանՀրապարակվել է Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի մասին Ժիրինովսկու մարգարեության տեսանյութըՋերմաստիճանը կնվազի, ժամանակ առ ժամանակ կանձրևի. եղանակի տեսությունG7 երկրները կքննարկեն հետագա քայլերը Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումից հետոԿուրսանտները կուսանեն արտերկրի ռազմաուսումնական լավագույն հաստատություններումՀանցավոր ռեժիմի նոր հիմարությունը կհանգեցնի նրա թշվառ կյանքի ավարտին․ Իրանի բանակի գեներալԻսրայելական ԶԼՄ-ները պնդում են, որ երկիրը հարվածին կպատասխանի առաջիկա 48 ժամվա ընթացքումՎտանգավոր հայտարարություն ԻրանիցՈ՞վ կմտածեր, որ Իրանը, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն կարող են պայմանավորվել ու այսքան սիրուն ներկայացում բեմադրել. Հրանտ Մելիք-ՇահնազարյանՍպասվում է Ղազախստանի նախագահի այցը. Հայտնի է օրըՇՏԱՊ. Իսրայելն այս պահինԵրուսաղեմի հայկական թաղամասը չի տուժել Իրանի գիշերային հարձակումիցԺիրինովսկին` 2024թ.-ին Ուկրաինայի եւ Մերձավոր արեւելքի իրադարձությունների մասին (տեսանյութ)Ինչ է շահելու եւ ինչ կորցնելու հայ-վրացական սահմանազատման արդյունքում ՀՀ-ն․ Մանրամասնում է քարտեզագիրըԱռաջինը պետք է հայ ժողովրդի հետ բաց տեքստով խոսի Շահրամանյանը, հետո նոր մյուսներից գործուն քայլեր ակնկալի․ Վահան Բադասյանը փակագծեր է բացումԱՄՆ-ը չի մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը. CNNՈւղիղ աղիքի (անալ) ճաքի առաջացման հետեւանքները կյանքի որակի վրա․Վաղը՝ «Բժշկի մոտ» հաղորդաշարումԻրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելուՆեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ)Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода