ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկել Պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար ԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐ Արմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմին Լավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում Սիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում Հարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. Աբդոլլահիան Օսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածը

Խարկովի ազատագրման օպերացիան շատ մոտ է

Վերլուծություն

Եվ­րա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ուր­սու­լա ֆոն դեր Լե­յե­նի եւ ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղար Էն­թո­նի Բ­լին­քե­նի կող­մից (https://iravunk.com/?p=279849&l=am) Հա­յաս­տա­նին ուղղ­վե­լիք հնա­րա­վոր գե­ղե­ցիկ խոս­տում­նե­րին պետք է նա­յել այս կող­մից: Ո՞վ կա­րող է պատ­կե­րաց­նել, որ գա­զի հա­մար Ա­լիե­ւի ա­ռաջ ծնկի ե­կած, Եվ­րո­պա­յում քա­նիցս կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ մե­ղադր­ված տի­կին Ուր­սու­լան կա­րող է ընդ­դեմ Ա­լիե­ւի եւ Հա­յաս­տա­նի օգ­տին ո­րե­ւէ բան ա­նել: Բ­լին­քե­նի պա­րա­գա­յում էլ ա­վե­լի լուրջ է. ի­րա­վի­ճա­կը, որն այս պա­հին հա­սու­նա­ցել է ԱՄՆ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի շուրջ, կարճ ա­սած, բա­ցի քա­րոզ­չա­կա­նից, Վա­շինգ­տո­նին ար­տա­քին հար­թա­կում ա­վե­լի կոնկ­րետ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ո­րե­ւէ ռեալ հնա­րա­վո­րութ­յուն չի տա­լիս: Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քի, Ուկ­րաի­նա­յի թե­մա­ներն ար­դեն իսկ Բ­լին­քե­նի հա­մար նա­խընտ­րա­կան պայ­քա­րի տե­սանկ­յու­նից դար­ձել են լրջա­գույն խոչըն­դոտ: Դ­րան գու­մար­վել է մոս­կով­յան ա­հա­բեկ­չութ­յան պատ­մութ­յու­նը, ո­րի հետ կապ­ված պետք է ար­դա­րաց­նեն Կիե­ւին, ու դա նոր խնդիր է դար­ձել: Այդ­քա­նով հան­դերձ, լո՞ւրջ է, որ մի նոր խաղ էլ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում սկսեն:

­Չէ, ե­թե հա­ջող­վի պա­տե­րազմ սար­քել՝ դրան չխառն­վե­լով, կա­րող է Բայ­դե­նին օգ­նել: Բայց այս դեպ­քում Ա­լիե­ւի հարցն է. կցան­կա­նա՞ այս խա­ռը պա­հին Ռու­սաս­տա­նի հետ խո­րը հա­կա­սութ­յան, ե­թե ոչ՝ թշնա­ման­քի մեջ մտնել, ան­կախ նրա­նից, որ Նի­կո­լը բա­ցա­հայտ հա­կա­ռու­սա­կա­նութ­յուն է ա­ռաջ տա­նում:

Ի­հար­կե, այս բո­լոր հար­ցե­րի հետ կապ­ված, ուկ­րաի­նա­կան խա­ղա­տախ­տակն է մնում լա­վա­գույն ին­դի­կա­տո­րը: Ռուս­նե­րի դիր­քե՞րն են լավ, ու­րեմն Ա­լիեւն ի­րեն պետք է որ շատ զգույշ պա­հի: Ու այս պա­հին փաստն այն է, որ ռուս­նե­րի ռազ­մա­կան դիր­քե­րը ոչ թե պար­զա­պես նա­խա­պատ­վե­լի են, այլ ա­րեւմտ­յան շատ աղբ­յուր­ներ սկսել են լրջո­րեն խո­սել տար­վա ըն­թաց­քում պա­տե­րազ­մի ա­վար­տի մեծ հա­վա­նա­կա­նութ­յան մա­սին:

­Բուն ռազ­մա­կան ա­ռու­մով այս ի­րա­վի­ճակն է: Ռու­սա­կան ու­ժե­րը վերսկ­սել են Ավ­դեեւ­կա­յի, Չա­սով Յա­րի ուղ­ղութ­յամբ հար­ձա­կում­նե­րը, եւ այս պա­հին ռեալ ա­ռա­ջըն­թաց կա: Ա­վե­լի կոնկ­րետ, լուրջ սպառ­նա­լիք­նե­ր են կախ­ված ուկ­րաի­նա­կան այն­պի­սի ռազ­մա­վա­րա­կան դիր­քե­րի վրա, ո­րոնց անկ­ման դեպ­քում ռու­սա­կան բա­նա­կը կա­րող է ան­գամ խո­րը ներ­թա­փանց­ման օ­պե­րա­ցիա­նե­րի անց­նել: Ա­ռա­վել եւս, որ այս ըն­թաց­քում ուկ­րաի­նա­կան ու­ժե­րը շա­րու­նա­կում են մեծ ա­րա­գութ­յամբ ան­կում ապ­րել՝ թվարկ­ված ուղ­ղութ­յու­ննե­րում ստիպ­ված լի­նե­լով կու­տա­կե­լով առ­կա ռե­զերվ­նե­րը:

­Սա­կայն մեկ լրջա­գույն խնդիր եւս վեր­ջին օ­րե­րին սկսել է նկատ­վել: Ռուս­նե­րը շա­րու­նա­կում են ակ­տիվ հար­ված­ներն Ուկ­րաի­նա­յի գրե­թե ողջ տա­րած­քով մեկ: Ու հե­տաքր­քիրն այն է, որ բո­լոր հա­ղոր­դագ­րութ­յուն­նե­րում Խար­կո­վի ա­նու­նը շո­շափ­վում է: Բա­ցի այդ, Խար­կո­վին ար­դեն հար­վա­ծում է նաեւ ռու­սա­կան ռազ­մա­ճա­կա­տա­յին ա­վիա­ցիան՝ կա­ռա­վար­վող ա­վիա­ռում­բե­րով, ին­չը մինչ այս չկար: Ռուս­նե­րը ռում­բե­րի հե­ռա­հա­րութ­յու­նը եւ տրա­մա­չա­փը վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս նկա­տե­լիո­րեն մե­ծա­ցրել են: Բայց հա­զիվ թե դա է միակ պատ­ճա­ռը, որ հար­ված­ներն ուղղ­վում են հենց Խար­կո­վին: Եվս մեկ փաստ. բա­ցի բուն քա­ղա­քից, վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս գրե­թե չդա­դա­րող հրե­տա­նա-հրթի­ռա­յին հար­ված­նե­րի տակ է նաեւ Խար­կո­վի մար­զի ՌԴ-ին հա­րա­կից գո­տին, ա­վե­լի ճիշտ՝ միան­գա­մայն կոնկ­րետ հատ­ված­ներ: Եվ սա այն դեպ­քում, երբ ուկ­րաի­նա­կան ռազ­մա­կան աղբ­յուր­նե­րը քա­նիցս խո­սել են Խար­կո­վին հա­րա­կից ՌԴ Բել­գո­րո­դի մար­զում ռու­սա­կան մեծ ու­ժե­րի կու­տա­կում­նե­րի մա­սին: Այ­սինքն, ի­րոք կան լուրջ ու­ժեր, հրե­տա­նին ակ­տի­վո­րեն մշա­կում է ա­ռաջ­նա­գի­ծը, ա­վիա­ցիան՝ թի­կուն­քա­յին բա­զա­ներն ու ռազ­մաարդ­յու­նա­բե­րա­կան, է­ներ­գե­տիկ օբ­յեկտ­նե­րը: Իսկ տե­ղի ուկ­րաի­նա­կան ու­ժե­րը սահ­մա­նա­փակ են, ռե­զերվ­նե­րը այլ ճա­կատ­նե­րում են կաշ­կանդ­ված մար­տե­րի մեջ: Որ­պես կա­նոն, նման ի­րա­վի­ճակ­նե­րը յու­րա­հա­տուկ են մեծ հար­ձա­կում­նե­րին նա­խոր­դող փու­լին: Մի խոս­քով, այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ Խար­կո­վի ա­զա­տագր­ման օ­պե­րա­ցիան շատ մոտ է:Ինձ ասոցացնում եմ Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես հայ եմ. Զախարյան ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկելՊատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համարԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐԱրմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմինԼավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր ԱրևելքումՍիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներումՀարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. ԱբդոլլահիանՕսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածըԹեհրանի օդանավակայանները դադարեցրել են թռիչքները մինչև երկուշաբթիԱզնվությունն ինձ համար բարձրագույն արժեք է. Ասպրամ Կրպեյանի «խոստովանությունը» դատարանումԱդրբեջանն ու Հորդանանը համաձայնագիր են ստորագրել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասինՍիմո՛նա, հիշեցրեք ինձ՝ ե՞րբ է Իսրայելը դատապարտել Կիևի առնվազն մի հարված ՌԴ մարզերին. չե՞ք հիշում, ես ևս. Զախարովան՝ Իսրայելի դեսպանինԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն կոչ է արել Իրանին և Իսրայելին ցուցաբերել զսպվածություն և խուսափել վտшնգավոր էսկալացիայիցՍԿԱՆԴԱԼ. «Քեզ ո՞ւմ տեղն ես դրել, որ թույլ ես տալիս մարդու արժանապատվության հետ խաղալ»Թուրքիան չի ցանկանում, որ տարածաշրջանում լարվածությունն ուժեղանա․ Ֆիդանը՝ Իրանի արտգործնախարարինԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղը՝ ապրիլի 15-ինՄարիա Զախարովան պատասխանել է Մոսկվայում Իսրայելի դեսպանինՄենք հետ մղեցինք Իրանի հարձակումը եւ միասին կհաղթենք․ ՆեթանյահուԻսրայելն իր երկինքը պաշտպանելու համար օգտագործել է թե օդային, թե ծովային և թե ցամաքային ուժերը. Ինչ է կատարվել գիշերը ԻսրայելումԻնչ է սպասվում «Ծաղկունք» միջազգային 5-րդ փառատոնինՓՇԱՔԱՂԵՑՆՈՂ.Ինչպես էր աստղաբանը կանխատեսել 4 զինվորի կյանք խլած Մեղրիի ողբերգական վթարըԻՀՊԿ-ը երեկ երեկոյան նոր էջ է բացել Իրանի հեղինակության պատմության մեջ և դաս տվել սիոնիստ թշնամուն․ ՌաիսիԾայրաստիճան մտահոգություն ենք արտահայտում տարածաշրջանում հերթական վտանգավոր էսկալացիայի հետ կապված․ ՌԴ ԱԳՆԵթե չկա զինծառայություն, չկա նաև Հայաստան, մեր պետության հիմքը բանակն է. գերազանց ծառայող զինվորըԳործողությունը շարունակելու մտադրություն չկա. Իրանի ԶՈՒ ԳՇ պետՏարադրամի փոխարժեքները` ապրիլի 14-ինԱյս հակամարտության արձագանքները լսվելու են նաև ՀայաստանումԻրանցիները շատ հստակ գիտակցում են, որ Մերձավոր Արևելքում հասկանում են միայն ուժի լեզուն. ՈսկանյանՀրապարակվել է Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի մասին Ժիրինովսկու մարգարեության տեսանյութըՋերմաստիճանը կնվազի, ժամանակ առ ժամանակ կանձրևի. եղանակի տեսությունG7 երկրները կքննարկեն հետագա քայլերը Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումից հետոԿուրսանտները կուսանեն արտերկրի ռազմաուսումնական լավագույն հաստատություններումՀանցավոր ռեժիմի նոր հիմարությունը կհանգեցնի նրա թշվառ կյանքի ավարտին․ Իրանի բանակի գեներալԻսրայելական ԶԼՄ-ները պնդում են, որ երկիրը հարվածին կպատասխանի առաջիկա 48 ժամվա ընթացքումՎտանգավոր հայտարարություն ԻրանիցՈ՞վ կմտածեր, որ Իրանը, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն կարող են պայմանավորվել ու այսքան սիրուն ներկայացում բեմադրել. Հրանտ Մելիք-ՇահնազարյանՍպասվում է Ղազախստանի նախագահի այցը. Հայտնի է օրըՇՏԱՊ. Իսրայելն այս պահինԵրուսաղեմի հայկական թաղամասը չի տուժել Իրանի գիշերային հարձակումիցԺիրինովսկին` 2024թ.-ին Ուկրաինայի եւ Մերձավոր արեւելքի իրադարձությունների մասին (տեսանյութ)Ինչ է շահելու եւ ինչ կորցնելու հայ-վրացական սահմանազատման արդյունքում ՀՀ-ն․ Մանրամասնում է քարտեզագիրըԱռաջինը պետք է հայ ժողովրդի հետ բաց տեքստով խոսի Շահրամանյանը, հետո նոր մյուսներից գործուն քայլեր ակնկալի․ Վահան Բադասյանը փակագծեր է բացումԱՄՆ-ը չի մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը. CNNՈւղիղ աղիքի (անալ) ճաքի առաջացման հետեւանքները կյանքի որակի վրա․Վաղը՝ «Բժշկի մոտ» հաղորդաշարումԻրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելուՆեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ)Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода