Բերդիչիի ուկրաինական խմբավորումը հայտնվում է օղակի մեջ (Քարտեզ) Ռուսական ուժերը Օչերետինոյի հատվածում ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունը ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկել Պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար ԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐ Արմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմին Լավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում Սիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում Հարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. Աբդոլլահիան Օսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

ՆԻԿՈԼԸ ու իր թայ­ֆեն սար­սա­փե­լի աս­տի­ճա­նի վա­խե­ցած են: Օ­րերս կա­ռա­վա­րութ­յան մի շեն­քից մյու­սը անց­նե­լու հա­մար ­Նի­կո­լը 50 մետ­րը ան­ցավ մոտ 50 թիկ­նա­պահ­նե­րի ու­ղեկ­ցութ­յամբ, իսկ ԱԼԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆԸ Ե­րե­ւաի փո­ղոց­նե­րով եր­թե­ւե­կե­լիս նույն­պես ի­րեն շրջա­պա­տում է մի քա­նի թիկ­նա­պա­հա­կան եւ ոս­տի­կա­նա­կան մե­քե­նա­նե­րով: ­Զար­մա­նա­լի է, ե­թե այդ­քան վա­խե­ցած եք, ին­չո՞ւ չեք դա­դա­րեց­նում ձեր հա­կա­հայ­կա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը: Ին­չո՞ւ չեք թող­նում-գնում…

­Հա­յաս­տան պաշ­տո­նա­կան այ­ցով այ­ցե­լած Վ­րաս­տա­նի վար­չա­պետ ԻՐԱԿԼԻ ԿՈԲԱՁԵՆ հա­վա­նա­բար զար­մա­ցել էր, որ իր այ­ցե­լութ­յու­նը Ե­ղեռ­նի հու­շար­ձան, ըստ էութ­յան, չէր լու­սա­բան­վել. այս­պես` վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նա­կան կայ­քում ըն­դա­մե­նը նշված է, որ «Ի­րակ­լի ­Կո­բա­խի­ձեն այ­ցե­լել է ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի հու­շա­հա­մա­լիր»: Այ­սինքն` ­Նի­կո­լը նույ­նիսկ վա­խե­նում է ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան հա­մա­լի­րը ճիշտ ան­վա­նել, դրա փո­խա­րեն նշե­լով «Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի հա­մա­լիր»: ­Կո­բա­ձեի այ­ցի օ­րա­կար­գում չկար նաեւ Ա­մե­նայն հա­յոց կա­թո­ղի­կո­սի հետ հան­դի­պու­մը: Մ­նում է զար­մա­նալ, որ ե­թե ­Նի­կո­լը ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յուն բա­ռը չի ար­տա­բե­րում թուր­քե­րի ա­հից, ա­պա խա­չից վա­խե­նում է ե­րե­ւի թե սա­տա­նա­յի ա­հի՞ց:

­Ռուս սահ­մա­նա­պահ­նե­րի «Զ­վարթ­նոց» օ­դա­նա­վա­կա­յա­նից օ­գոս­տո­սի 1-ից հա­նե­լու ո­րոշ­ման հիմ­նա­վոր­ման մեջ ՀՀ ԱԳՆ-ն ն­շում էր, թե ­Հա­յաս­տա­նը ար­դեն իսկ ու­նի հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­ներ եւ կա­րո­ղութ­յուն­ներ սահ­մա­նի պահ­պան­ման հար­ցը ինք­նու­րույն լու­ծե­լու հա­մար: ­Սա­կայն պարզ­վեց, որ ՀՀ սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րը նոր-նոր հայ­տա­րա­րութ­յուն են տա­լիս Զ­վարթ­նո­ցում սահ­մա­նա­պահ գոր­ծու­նեութ­յուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար կրտսեր սպա­յա­կան կազ­մը հա­վա­քագ­րե­լու նպա­տա­կով: Այ­սինքն` «փո­ղո­ցից» մարդ­կանց են հա­վա­քագ­րում օ­դա­նա­վա­կա­յա­նի սահ­մա­նա­պահ ծա­ռա­յութ­յան հա­մար: Այս­պի­սով, ԱԳՆ-ն ­հեր­թա­կան ան­գամ սուտ ա­սաց, երբ նշում էր, որ ­Հա­յաս­տա­նը ար­դեն իսկ ու­նի փո­խա­րին­ման հնա­րա­վո­րութ­յուն. իսկ այն, որ փո­ղո­ցից մար­դիկ զբա­ղեց­նում են այս կամ այն պաշ­տո­նը 2018 թվա­կա­նից հե­տո, երբ ­Նի­կոլն ու նի­կո­լա­կան­նե­րը զբա­ղեց­րին երկ­րի ղե­կա­վար պաշ­տոն­նե­րը այ­լեւս զար­մա­նա­լի չէ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ չմիա­ցավ ՀԱՊԿ խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի հայ­տա­րա­րութ­յա­նը, ո­րով դա­տա­պարտ­վում էր «Կ­րո­կուս սի­թի հո­լում» տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չութ­յու­նը: ­Լավ, այդ ինչ­քա՞ն է ստրկա­ցած ­Նի­կո­լը իր ա­րեւմտ­յան հրա­հան­գիչ­նե­րից, որ ան­գամ խու­սա­փում է դա­տա­պար­տել այն, ինչ դա­տա­պար­տել են հենց իր կար­գադ­րիչ­նե­րը Ա­րեւ­մուտ­քից. հե­տո էլ վեր­ջինս զար­մա­նա­լիո­րեն հարց­նում է, թե ի՞նչն է ա­նում սխալ, որ ռուս­նե­րը նրան չեն ըն­դու­նում: ­Նախ­կի­նում կա­տա­րած հար­յու­րա­վոր սխալ­նե­րին ա­վե­լա­ցավ եւս մե­կը: ­Զար­մա­նա­լի է, ­Նի­կո­լը իս­կա­պես չի՞ հաս­կա­նում, թե ինչն է սխալ ա­նում ՌԴ-ի հան­դեպ, թե՞ ի­րեն դնում է ռե­տի­նե խո­ղո­վա­կի տեղ:

­Մեզ զար­մաց­րեց ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, որն իբր ­Թուր­քիա­յի հետ լավ չի: ­Սա­կայն օ­րերս Ֆ­րան­սիան ­Թուր­քիա­յին հանձ­նեց վեր­ջի­նիս կող­մից պա­հանջ­ված մի քրդի: Այս խեղճ մար­դուն ­Թուր­քիա­յում սպա­սում են կտտանք­ներ եւ ան­մարդ­կա­յին սար­սա­փե­լի վե­րա­բեր­մունք: Այդ կա­պակ­ցութ­յամբ ­Փա­րի­զի օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում նույ­նիսկ զանգ­վա­ծա­յին կռիվ ե­ղավ քրդե­րի ու Ֆ­րան­սիա­յի անվ­տան­գութ­յան աշ­խա­տա­կից­նե­րի մի­ջեւ: Ա­հա այս­պի­սի զար­մա­նա­լի ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յուն ու մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հար­գանք է դրսե­ւո­րում Ֆ­րան­սիան: Իսկ ­Մակ­րոնն ու Էր­դո­ղա­նը, թեեւ ա­ռե­րե­ւույթ ի­րար վի­րա­վո­րում են եւ փո­խա­դարձ մե­ղադ­րանք­ներ շռայ­լում, սա­կայն տա­կից քրդե­րի հաշ­վին միմ­յանց լա­վութ­յուն են ա­նում:

 

 Բերդիչիի ուկրաինական խմբավորումը հայտնվում է օղակի մեջ (Քարտեզ)Ռուսական ուժերը Օչերետինոյի հատվածում ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունըԻնձ ասոցացնում եմ Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես հայ եմ. Զախարյան ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկելՊատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համարԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐԱրմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմինԼավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր ԱրևելքումՍիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներումՀարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. ԱբդոլլահիանՕսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածըԹեհրանի օդանավակայանները դադարեցրել են թռիչքները մինչև երկուշաբթիԱզնվությունն ինձ համար բարձրագույն արժեք է. Ասպրամ Կրպեյանի «խոստովանությունը» դատարանումԱդրբեջանն ու Հորդանանը համաձայնագիր են ստորագրել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասինՍիմո՛նա, հիշեցրեք ինձ՝ ե՞րբ է Իսրայելը դատապարտել Կիևի առնվազն մի հարված ՌԴ մարզերին. չե՞ք հիշում, ես ևս. Զախարովան՝ Իսրայելի դեսպանինԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն կոչ է արել Իրանին և Իսրայելին ցուցաբերել զսպվածություն և խուսափել վտшնգավոր էսկալացիայիցՍԿԱՆԴԱԼ. «Քեզ ո՞ւմ տեղն ես դրել, որ թույլ ես տալիս մարդու արժանապատվության հետ խաղալ»Թուրքիան չի ցանկանում, որ տարածաշրջանում լարվածությունն ուժեղանա․ Ֆիդանը՝ Իրանի արտգործնախարարինԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղը՝ ապրիլի 15-ինՄարիա Զախարովան պատասխանել է Մոսկվայում Իսրայելի դեսպանինՄենք հետ մղեցինք Իրանի հարձակումը եւ միասին կհաղթենք․ ՆեթանյահուԻսրայելն իր երկինքը պաշտպանելու համար օգտագործել է թե օդային, թե ծովային և թե ցամաքային ուժերը. Ինչ է կատարվել գիշերը ԻսրայելումԻնչ է սպասվում «Ծաղկունք» միջազգային 5-րդ փառատոնինՓՇԱՔԱՂԵՑՆՈՂ.Ինչպես էր աստղաբանը կանխատեսել 4 զինվորի կյանք խլած Մեղրիի ողբերգական վթարըԻՀՊԿ-ը երեկ երեկոյան նոր էջ է բացել Իրանի հեղինակության պատմության մեջ և դաս տվել սիոնիստ թշնամուն․ ՌաիսիԾայրաստիճան մտահոգություն ենք արտահայտում տարածաշրջանում հերթական վտանգավոր էսկալացիայի հետ կապված․ ՌԴ ԱԳՆԵթե չկա զինծառայություն, չկա նաև Հայաստան, մեր պետության հիմքը բանակն է. գերազանց ծառայող զինվորըԳործողությունը շարունակելու մտադրություն չկա. Իրանի ԶՈՒ ԳՇ պետՏարադրամի փոխարժեքները` ապրիլի 14-ինԱյս հակամարտության արձագանքները լսվելու են նաև ՀայաստանումԻրանցիները շատ հստակ գիտակցում են, որ Մերձավոր Արևելքում հասկանում են միայն ուժի լեզուն. ՈսկանյանՀրապարակվել է Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի մասին Ժիրինովսկու մարգարեության տեսանյութըՋերմաստիճանը կնվազի, ժամանակ առ ժամանակ կանձրևի. եղանակի տեսությունG7 երկրները կքննարկեն հետագա քայլերը Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումից հետոԿուրսանտները կուսանեն արտերկրի ռազմաուսումնական լավագույն հաստատություններումՀանցավոր ռեժիմի նոր հիմարությունը կհանգեցնի նրա թշվառ կյանքի ավարտին․ Իրանի բանակի գեներալԻսրայելական ԶԼՄ-ները պնդում են, որ երկիրը հարվածին կպատասխանի առաջիկա 48 ժամվա ընթացքումՎտանգավոր հայտարարություն ԻրանիցՈ՞վ կմտածեր, որ Իրանը, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն կարող են պայմանավորվել ու այսքան սիրուն ներկայացում բեմադրել. Հրանտ Մելիք-ՇահնազարյանՍպասվում է Ղազախստանի նախագահի այցը. Հայտնի է օրըՇՏԱՊ. Իսրայելն այս պահինԵրուսաղեմի հայկական թաղամասը չի տուժել Իրանի գիշերային հարձակումիցԺիրինովսկին` 2024թ.-ին Ուկրաինայի եւ Մերձավոր արեւելքի իրադարձությունների մասին (տեսանյութ)Ինչ է շահելու եւ ինչ կորցնելու հայ-վրացական սահմանազատման արդյունքում ՀՀ-ն․ Մանրամասնում է քարտեզագիրըԱռաջինը պետք է հայ ժողովրդի հետ բաց տեքստով խոսի Շահրամանյանը, հետո նոր մյուսներից գործուն քայլեր ակնկալի․ Վահան Բադասյանը փակագծեր է բացումԱՄՆ-ը չի մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը. CNNՈւղիղ աղիքի (անալ) ճաքի առաջացման հետեւանքները կյանքի որակի վրա․Վաղը՝ «Բժշկի մոտ» հաղորդաշարումԻրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելու
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода