Կենդանակերպի չորս նշան, որոնց ապրիլի մնացած օրերը անհավանական հաջողություններ կնձեռվեն․․․Պավել Գլոբա Բերդիչիի ուկրաինական խմբավորումը հայտնվում է օղակի մեջ (Քարտեզ) Ռուսական ուժերը Օչերետինոյի հատվածում ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունը ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկել Պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար ԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐ Արմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմին Լավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում Սիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում Հարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. Աբդոլլահիան

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մեզ շա­րու­նա­կում է զար­մաց­նել մեր խո­րագ­րի գլխա­վոր հե­րոս­նե­րից մե­կը` նի­կո­լա­կան պատ­գա­մա­վոր ՀՈՎԻԿ ԱՂԱԶԱՐՅԱՆԸ: Ս­րա հետ կապ­ված են մի շարք դա­տա­կան գոր­ծեր, այդ թվում` 44-օր­յա պա­տե­րազ­մում զոհ­ված­նե­րի ծնող­նե­րին ներ­կա­յաց­վել է մե­ղադ­րանք` Ա­ղա­զար­յա­նին չա­փա­լա­խե­լու վե­րա­բեր­յալ, իսկ աղ­մկա­հա­րույց կար­տո­ֆի­լ վա­ճա­ռող­նե­րի հան­դեպ Ա­ղա­զար­յա­նի խու­լի­գա­նա­կան պահ­ված­քը մնաց ան­պատ­ժե­լի: Դ­րա փո­խա­րեն` երկ­րից ար­տա­գաղ­թեց կար­տո­ֆիլ վա­ճա­ռո­ղը, իսկ Հո­վիկ Ա­ղա­զար­յա­նը այդ կա­պակ­ցութ­յամբ զար­մա­նա­լի ցի­նիզ­մով ար­տա­հայտ­վեց. «Մի քա­նի հա­զար­նե­րից մեկն է, ոչ մի սար­սա­փե­լի բան չկա»: Ա­հա այս­պես զար­մա­նա­լիո­րեն ան­թա­քույց կեր­պով ՔՊ-շկա­նե­րը խոս­տո­վա­նում են, որ ի­րենց նպա­տակն է հա­յա­թա­փել Հա­յաս­տա­նը:

­Մեզ շա­րու­նա­կում է զար­մաց­նել Ե­րե­ւա­նի 9 տո­կո­սա­նոց կի­սա­քա­ղա­քա­պետ ՏԻԳՐԱՆՉԻԿ ԱՎԻՆՅԱՆԸ: Այս ան­գամ սա ո­րո­շեց ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թար­կել Թու­ման­յան փո­ղո­ցի ծա­ռե­րը, իսկ երբ բնակ­չութ­յու­նը փոր­ձեց դի­մադ­րել, ա­պա նրա աշ­խա­տա­կից­նե­րը սկսե­ցին հրմշտել բնա­կիչ­նե­րին, հայ­հո­յել, եւ այդ ա­մե­նը Ե­րե­ւա­նի կենտ­րո­նում: Զար­մա­նա­լի կլի­ներ, ե­թե ոս­տի­կա­նութ­յու­նը պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան են­թար­կեր քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի խու­լի­գան­նե­րին, սա­կայն այս ա­ռու­մով զար­մա­նա­լու ա­ռիթ չու­նե­ցանք:

­Մեզ զար­մաց­րեց իր լկտի պահ­ված­քով ու ակն­հայտ սադ­րիչ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րով ա­ռանձ­նա­ցած ԱԼԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆԸ: Այս մե­կը իր ա­րեւմտ­յան հրա­հան­գիչ­նե­րին ան­սահ­ման նվիր­վա­ծութ­յու­նը ցու­ցադ­րե­լու հա­մար հան­դի­պեց Ա­րեւ­մուտ­քի կո­շիկ լպստող բե­լա­ռու­սա­կան ընդ­դի­մութ­յան ա­ռաջ­նոր­դու­հու հետ եւ քննար­կեց այդ ընդ­դի­մութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից մե­կին ՀՀ-ում քա­ղա­քա­կան ա­պաս­տան տա­լու հար­ցը: Դ­րան ի պա­տաս­խան` Բե­լա­ռու­սը ար­գե­լեց հայ­կա­կան ա­նո­րակ ալ­կո­հո­լա­յին խմիչք­նե­րի մուտ­քը իր եր­կիր: Արդ­յուն­քում` Ա­լե­նի այդ զար­մա­նա­լիո­րեն ան­հե­ռա­տես պահ­ված­քի հա­մար տու­ժե­ցին հայ­կա­կան ար­տադ­րող­նե­րը: Օ­րի­նակ` ՄԱՊ ըն­կե­րութ­յու­նը, ո­րի ար­տադ­րած գի­նու մեջ հայտ­նա­բեր­վե­ցին նոր­մա­տիվ­նե­րի խախ­տում­ներ:

­Մեզ զար­մաց­րեց Հա­յաս­տա­նի ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՆ, ո­րը, չգի­տես ին­չու, աշ­խար­հում էլ ու­րիշ թիմ չգտավ եւ անց­կաց­րեց ըն­կերա­կան հան­դի­պում Կո­սո­վո­յի թի­մի հետ: Արդ­յուն­քում` զար­մա­նա­լիո­րեն պարտ­վեց եւ միա­ժա­մա­նակ ձեռք բե­րեց աշ­խար­հի այն կե­սի զայ­րույ­թը, ո­րը չի ճա­նա­չում Կո­սո­վո­յի ան­կա­խութ­յու­նը: Ա­վե­լին, չգի­տես ին­չու, Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի ֆուտ­բո­լիստ­նե­րը դաշտ դուրս ե­կան ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի, այլ նաեւ Կո­սո­վո­յի դրոշ­նե­րը հա­մազ­գես­տին եւ այդ­պես խա­ղա­ցին ա­ռա­ջին խա­ղա­կե­սը: Սա­կայն երկ­րորդ խա­ղա­կե­սի սկզբից նրանց հա­մազ­գես­տից Կո­սո­վո­յի դրո­շը ան­հե­տա­ցավ, դրա­նով ար­դեն հա­վա­նա­­բար Ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիան ա­ռաջ բե­րեց աշ­խար­հի մյուս կե­սի զայ­րույ­թը, ո­րը ճա­նա­չում է Կո­սո­վո­յի անկա­խութ­յու­նը: Արդ­յուն­քում` Հա­յաս­տա­նի Ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիան զայ­րա­ց­րեց ամ­բողջ աշ­խար­հին: Պետք է ու­նե­նալ զար­մա­նա­լի ու­ղե­ղա­յին կա­րո­ղութ­յուն­ներ` այդ­պի­սի արդ­յունք ձեռք բե­րե­լու հա­մար:

 

 Կենդանակերպի չորս նշան, որոնց ապրիլի մնացած օրերը անհավանական հաջողություններ կնձեռվեն․․․Պավել ԳլոբաԲերդիչիի ուկրաինական խմբավորումը հայտնվում է օղակի մեջ (Քարտեզ)Ռուսական ուժերը Օչերետինոյի հատվածում ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունըԻնձ ասոցացնում եմ Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես հայ եմ. Զախարյան ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկելՊատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համարԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐԱրմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմինԼավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր ԱրևելքումՍիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներումՀարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. ԱբդոլլահիանՕսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածըԹեհրանի օդանավակայանները դադարեցրել են թռիչքները մինչև երկուշաբթիԱզնվությունն ինձ համար բարձրագույն արժեք է. Ասպրամ Կրպեյանի «խոստովանությունը» դատարանումԱդրբեջանն ու Հորդանանը համաձայնագիր են ստորագրել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասինՍիմո՛նա, հիշեցրեք ինձ՝ ե՞րբ է Իսրայելը դատապարտել Կիևի առնվազն մի հարված ՌԴ մարզերին. չե՞ք հիշում, ես ևս. Զախարովան՝ Իսրայելի դեսպանինԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն կոչ է արել Իրանին և Իսրայելին ցուցաբերել զսպվածություն և խուսափել վտшնգավոր էսկալացիայիցՍԿԱՆԴԱԼ. «Քեզ ո՞ւմ տեղն ես դրել, որ թույլ ես տալիս մարդու արժանապատվության հետ խաղալ»Թուրքիան չի ցանկանում, որ տարածաշրջանում լարվածությունն ուժեղանա․ Ֆիդանը՝ Իրանի արտգործնախարարինԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղը՝ ապրիլի 15-ինՄարիա Զախարովան պատասխանել է Մոսկվայում Իսրայելի դեսպանինՄենք հետ մղեցինք Իրանի հարձակումը եւ միասին կհաղթենք․ ՆեթանյահուԻսրայելն իր երկինքը պաշտպանելու համար օգտագործել է թե օդային, թե ծովային և թե ցամաքային ուժերը. Ինչ է կատարվել գիշերը ԻսրայելումԻնչ է սպասվում «Ծաղկունք» միջազգային 5-րդ փառատոնինՓՇԱՔԱՂԵՑՆՈՂ.Ինչպես էր աստղաբանը կանխատեսել 4 զինվորի կյանք խլած Մեղրիի ողբերգական վթարըԻՀՊԿ-ը երեկ երեկոյան նոր էջ է բացել Իրանի հեղինակության պատմության մեջ և դաս տվել սիոնիստ թշնամուն․ ՌաիսիԾայրաստիճան մտահոգություն ենք արտահայտում տարածաշրջանում հերթական վտանգավոր էսկալացիայի հետ կապված․ ՌԴ ԱԳՆԵթե չկա զինծառայություն, չկա նաև Հայաստան, մեր պետության հիմքը բանակն է. գերազանց ծառայող զինվորըԳործողությունը շարունակելու մտադրություն չկա. Իրանի ԶՈՒ ԳՇ պետՏարադրամի փոխարժեքները` ապրիլի 14-ինԱյս հակամարտության արձագանքները լսվելու են նաև ՀայաստանումԻրանցիները շատ հստակ գիտակցում են, որ Մերձավոր Արևելքում հասկանում են միայն ուժի լեզուն. ՈսկանյանՀրապարակվել է Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի մասին Ժիրինովսկու մարգարեության տեսանյութըՋերմաստիճանը կնվազի, ժամանակ առ ժամանակ կանձրևի. եղանակի տեսությունG7 երկրները կքննարկեն հետագա քայլերը Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումից հետոԿուրսանտները կուսանեն արտերկրի ռազմաուսումնական լավագույն հաստատություններումՀանցավոր ռեժիմի նոր հիմարությունը կհանգեցնի նրա թշվառ կյանքի ավարտին․ Իրանի բանակի գեներալԻսրայելական ԶԼՄ-ները պնդում են, որ երկիրը հարվածին կպատասխանի առաջիկա 48 ժամվա ընթացքումՎտանգավոր հայտարարություն ԻրանիցՈ՞վ կմտածեր, որ Իրանը, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն կարող են պայմանավորվել ու այսքան սիրուն ներկայացում բեմադրել. Հրանտ Մելիք-ՇահնազարյանՍպասվում է Ղազախստանի նախագահի այցը. Հայտնի է օրըՇՏԱՊ. Իսրայելն այս պահինԵրուսաղեմի հայկական թաղամասը չի տուժել Իրանի գիշերային հարձակումիցԺիրինովսկին` 2024թ.-ին Ուկրաինայի եւ Մերձավոր արեւելքի իրադարձությունների մասին (տեսանյութ)Ինչ է շահելու եւ ինչ կորցնելու հայ-վրացական սահմանազատման արդյունքում ՀՀ-ն․ Մանրամասնում է քարտեզագիրըԱռաջինը պետք է հայ ժողովրդի հետ բաց տեքստով խոսի Շահրամանյանը, հետո նոր մյուսներից գործուն քայլեր ակնկալի․ Վահան Բադասյանը փակագծեր է բացումԱՄՆ-ը չի մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը. CNNՈւղիղ աղիքի (անալ) ճաքի առաջացման հետեւանքները կյանքի որակի վրա․Վաղը՝ «Բժշկի մոտ» հաղորդաշարում
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода